8. Genomförande och uppföljning av insats

"Genomförandet av ett beslut om en insats skall dokumenteras fortlöpande” (SOSFS 2006:5)

Uppdragsplan vid placering

En uppdragsplan (vårdplan) ska upprättas när en våldsutsatt placeras externt av socialtjänsten. Där ska framgå vilket stödbehov den enskilde har, vad som ska hända under placeringen och vem som ansvarar för vad. Den är ett avtal mellan beställaren (nämnden) och den som ska genomföra insatsen (t.ex. kvinnojour). Uppdragsplanen skrivs i samråd med den enskilde och boendet och bifogas det skriftliga utredningsdokumentet. Planen delges utföraren och ligger till grund för uppföljningen av placeringen. Exempel på uppdragsplanWord (word, 40.5 kB).

Genomförandeplan

Om det ingår någon form av stödinsats på det skyddade boendet (Kriscentrum, kvinnojour etc.) bör boendet upprätta en arbetsplan/genomförandeplan där det framgår vilka insatser som ska genomföras. Målet för insatsen ska formuleras tillsammans med den enskilde med stöd av socialsekreteraren. Vid uppföljningen av placeringen träffar socialsekreteraren den enskilde, personal vid det skyddade boendet samt andra relevanta personer. Den enskilde bör ges möjlighet att prata med sin socialsekreterare enskilt före eller efter gemensamma möten. Tidsintervall mellan uppföljningsmötena styrs av den enskildes behov samt av insatsens upplägg och längd. Vid behov revideras målen. Genomförandeplanen uppdateras fortlöpande.

SIP

I vissa fall kan en samordnad individuell plan (SIP) behöva göras för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda från både socialtjänst och sjukvård, SoL 2 kap, 7 §. Dokumentera i journalen att en SIP är upprättad, vem som har ansvar för att planen följs upp samt när uppföljning ska ske.

Planering inför utflytt

Socialsekreterare ska vara ett stöd för den enskilde i planeringen av mer långsiktiga insatser - exempelvis boende och sysselsättning efter avslutad placering. Planeringen för utflytt ska påbörjas redan i samband med placeringen och utformas tillsammans med den enskilde. Den ska underlätta för personen att upprätthålla sin säkerhet och ge möjlighet till ett fortsatt liv utan våld. Även planering för eventuell fortsatt stödinsats ska påbörjas i god tid. Vid behov om skyddad adress, informera om att detta måste ansökas om innan ändring av folkbokföring.

Socialtjänsten har mycket små möjligheter att söka bostad till den enskilde på annan ort utanför egen kommun. Klienten kan få stöd och råd i bostadssökandet samt vägledning och hjälp av kvinnojouren på orten, men klienten måste på egen hand aktivt söka bostad. 

Om personen avser att bosätta sig permanent på den nya orten, har fortsatt hjälpbehov samt uppfyller kriterierna för överflyttning av ärenden, undersök möjligheten till att överflytta ärendet till den nya kommunen, SoL 2a kap. 10 §.

Sysselsättning

Initialt, medan den enskilde är i skyddat boende och inte har klart med skyddade personuppgifter, kan det vara svårt att söka arbete eller studier. Men den enskilde ska erbjudas möjlighet att planera för någon form av sysselsättning efter avslutad placering eller insats. En sådan planering bör göras i samarbete mellan den ansvarige socialsekreteraren och boendet. Diskutera också med den enskilde om hur det sociala livet och nätverket ser ut och vilka möjligheter det finns att skapa nya kontakter och nätverk.

Samtalskontakt

Även sedan det akuta hotet och jourboendet upphört kan det finnas behov av en samtalskontakt. Det finns flera möjligheter till stöd både inom Malmö stad, Region Skåne och frivilligorganisationerna. Om den våldsutsatta är placerad i annan kommun, kontakta socialtjänsten där för att höra vilka möjligheter som finns.

Stödkontakt

Insatsen stödkontakt ger socialsekreteraren en möjlighet att upprätthålla kontakten med den enskilde även om det inte finns ett behov av skyddat boende. Insatsen ger också en praktisk möjlighet att följa och dokumentera ärendet.

Kontaktperson kan beviljas som en långsiktig insats. Att bli mycket ensam och inte veta vart man kan vända sig med olika problem kan vara en riskfaktor för att den våldsutsatte återvänder till våldsutövaren.  

För mer information kring insatser, se Resurskatalogen.

Avbruten placering

Om den enskilde återvänder till våldsutövaren och det finns barn i familjen, skall barn- och familjeenheten informeras om detta. Socialsekreteraren ska på olika sätt försöka att få kontakt med den enskilde om det finns oro för dennes säkerhet. Det är viktigt att detta dokumenteras.

Avsluta kontakten

Kontakten avslutas när målet med insatsen är uppnådd, eller när den enskilde ej längre vill ha stöd och hjälp. Om den våldsutsatta flyttar till annan ort permanent kan kontakt tas med socialtjänsten där för att diskutera överflyttning av ärendet. Checklista avslutningssamtalWord (word, 15 kB).