Beslut

Socialsekreterarens beslut om insatser ska bygga på den information som har insamlats och dokumenterats under utredningstiden genom utredande samtal med den enskilde, tidigare dokumentation, riskbedömning samt övriga relevanta uppgifter. Beslutet ska utgå från det individuella behovet av insatser och utformas i samråd med den enskilde. Det ska vara skriftligt och kommuniceras med den enskilde. I beslutet ska tydligt framgå vem det gäller och vem som fattat beslutet.

Beslut om avslag enligt 4 kap 1 § SoL

Vid ett avslagsbeslut ska den enskilde få ta del av utredning och beslut skyndsamt. Det kan t ex handla om att man inte beviljas skyddat boende för att det inte finns ett skyddsbehov, men däremot ett boendebehov p g a skilsmässa. Beslutet bör kommuniceras vid ett personligt möte där den enskilde får den skriftliga utredningen med beslut.

Den enskilde ska alltid informeras om sin möjlighet att överklaga de beslut som är överklagningsbara.

Vid avslagsbeslut ska en information om hur man överklagar (besvärshänvisning) alltid skickas/lämnas med beslutet. Alla beslut enligt 4 kap 1 § SoL kan överklagas och ska då överklagas skriftligt. Den enskilde ska alltid erbjudas hjälp att överklaga. Dock är det den enskilde eller dennes ombud som står för innehållet och som undertecknar överklagandet.