Steg 6. Utredning och behovsbedömning

Det som framkommit under utredningen, i eventuellt FREDA-underlag och övrig relevant information ska utgöra en grund för bedömning om fortsatta insatser. I utredningen ska enligt SOSFS 2014:4 ingå uppgifter om:

  • Behovet av stöd och hjälp akut
  • Våldets karaktär och omfattning
  • Våldets konsekvenser för den våldsutsatta
  • Hur den våldsutsatta hanterar sin situation
  • Hur den våldsutsattas nätverk ser ut
  • Om den våldsutsatta behöver stöd i föräldraskap
  • Behovet av stöd och hjälp på kort och lång sikt