Steg 14 Uppföljningskontakt

Efter fullföljd behandling har den enskilde rätt till en uppföljningskontakt med sin socialsekreterare.


Uppföljningskontakt beviljas under tre månader. Insatsen ska utformas individuellt i samråd med den enskilde och beroende på dennes behov. Vid en ambivalens ska den enskilde motiveras.

Syftet med kontakten

Syftet med kontakten är att stötta den enskilde efter avslutad behandlingsinsats i sin vardag, fortsätta motivera att upprätthålla sin drogfrihet samt fånga upp eventuella signaler för ett återfall. Detta kan även innefatta stöd i form av uppföljning av den aktuella eftervården eller samordning med andra aktörer osv.

Uppföljningskontakten möjliggör att på ett systematiskt sätt följa upp den enskilde. En sådan kontinuerlig kontakt kan antas bidra positivt till en smidigare övergång från behandlingen till livet på hemmaplan.

Första uppföljningsmötet

Första uppföljningsmötet ska ske inom en vecka efter avslutad behandling och bokas vid avslutningssamtalet hos vårdgivaren. Kontakten därefter bör ske varannan vecka.

Uppföljningskontakten ersätter inte eftervårdsinsatser och den erbjuds även om den enskilde har någon form av eftervårdsinsats, exempelvis kontakt med egen öppenvård eller eftervård via vårdgivare.

Uppföljningskontakten avslutas med utvärdering av behandlingsinsatsen tre månader efter avslutad behandling

(se vidare under Utvärdering).

Biståndsbeslut

Uppföljningskontakten beslutas i samma utredningsdokument som bistånd till vård och behandling, trots att det är två olika insatser. Den enskilde får då i ett tidigt skede insatsen beviljad, vilket skapar en trygghet samt en kontinuitet i ärendet. (Se exempel på beslutsformulering under avsnittet beslutsformulering 4:1 SoL) Uppföljningskontakten dokumenteras i Procapita genom Beslut: Övriga öppna insatser vuxen 4:1 SoL. Insats: Övriga öppna insatser SoL, egen, m vux. Resurs: "Uppföljningskontakt efter vård".

Om den enskilde under utredningstiden motsätter sig en uppföljningskontakt efter avslutad behandling, bör hon eller han tillfrågas och motiveras även under behandlingstiden. Om den enskilde ansöker om en uppföljningskontakt i efterhand öppnas en ny utredning, eftersom uppföljningskontakten är på bistånd.