Mottaget

Första kontakt

EU-medborgares och så kallade papperslösas rätt till bistånd från socialtjänsten utreds bland annat med stöd av Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt 15–16.

Vid behov ta kontakt med Migrationsverket efter samtycke från den sökande (telefon för myndighetspersoner 010-485 52 17, telefonnummer får inte lämnas ut till sökande).

Läs mer: Migrationsverket.

Gör bedömning om det är tillräckligt med rådgivande samtal. Om rådgivning är tillräcklig och klienten inte vill ansöka om bistånd, gör ingen aktualisering i Procapita. I detta samtal kan vi erbjuda att lämna/skicka foldern Hitta bostad samt listan om hyresvärdar i Malmö och övriga Skåne. Vid behov informera den enskilde om basala rättigheter kring hyreslagstiftning, rättigheter vid andrahandsboende och vid inneboende.

Första möte, aktualisering och utredning

Som stöd för utredning, bedömning och beslut, använd dokumenten nedan.

Tidsgränser för beslut – väsentlig försening

Om en ansökan om bistånd till boende inte är beslutad inom fyra månader är avgörandet väsentligt försenat.

När ett avgörande i ett ärende kommer bli väsentligt försenat är vi skyldiga att informera den enskilde om detta (enligt 11 § förvaltningslagen). Rutin för underrättelse.

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

Om det framkommer i utredningen att den sökande har behov av boende och att det föreligger rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL fattas beslut enligt delegationsordning.

Om beslut om nödbistånd, se nedan.

Om ett boende ska bokas: Bokningsunderlag skickas till Bokningscentralen, se rutin. Observera vissa boenden bokas av mottaget. Det gäller exempelvis boende vid skyddsärenden.

 • Öppna utredning enligt SoL 11:1 boende i Procapita.
 • Skriv grundutredning
 • Fatta beslut om tidsbegränsat bistånd. Som huvudregel gäller korta biståndstider. Biståndstiderna ska vara max tre månader. Avsteg från denna huvudregel kan göras om den sökande har speciella behov som medför att det står klart att boendetiden blir längre än tre månader.
 • Ange period, dygnskostnad och vilket boende som beviljas i utredningen.
 • Skriv avtalsaktanteckning.
 • Perioden anges i beslutet i Procapita.
 • Verkställ beslut i Procapita om sökande placeras samma dag, annars verkställs beslutet när placeringen sker.
 • Tilldela resurs. Om resursen saknas, beställ ny.
 • Om möjligt ge sökande information om vilket boende den sökande kommer att placeras på någon dag i förväg, extra viktigt för barnfamiljer.
 • Den bokade platsen ska användas varje natt. Oanvänd plats avbokas om inte annat är överenskommet. Tre nätters frånvaro kan beviljas om särskilda skäl föreligger efter beslut av socialtjänsten.
 • Endast inbokade personer får vistas i boendet, om inget annat avtalats med socialsekreteraren.
 • Vid bokning på boende med stödinsatser ska den enskilde efter förmåga betala så kallad egenavgift. Vid skyddsärenden tas inte egenavgift ut. Se nedan om egenavgift och eftergift av egenavgift.
 • Kommunicera utredning med beslut till klienten. Försök alltid avtala en tid med sökande när hen kan hämta beslutet. Registrera kommuniceringen i Procapita.
 • Skriv ut och ge till klienten foldern Hitta bostad. Här hittar du webversionen av foldern.

Se exempel på beslutsformulering för boende med eller utan stöd.

Beslut nödbistånd enligt 4 kap. 1 § SoL med stöd av 2 kap. 1 § SoL

 • Öppna utredning enligt SoL 11:1 boende i Procapita.
 • Vägledning bistånd boende och bistånd nödbistånd.
 • Skriv grundutredning.
 • Om den sökande bedöms sakna speciella svårigheter (enligt rättspraxis) och inte heller har rätt till bistånd till boende som en del av en insats för skydd och/eller stöd fattas beslut om att avslå ansökan enligt 4 kap. 1 § SoL. Av utredningen ska framgå för vilken period som ansökan avser. Ansöker klienten om bistånd till boende exempelvis för en månad eller tills vidare? Se vidare nedan under rubrik ”Beslut avslag”.
 • Socialtjänsten ska bedöma om den enskilde befinner sig i en nödsituation. Om den enskilde efter beslut om avslag på ansökan anger att det är en nödsituation, att hen inte kan lösa sitt boende för natten med egna medel eller på annat sätt, görs en nödprövning. Situationen har oftast uppstått hastigt eller utan förvarning. Den enskilde ska kunna redogöra för hur denne har försökt lösa sin situation. I nödprövningen ingår en ekonomisk beräkning. Finns pengar som kan användas exempelvis till boende på vandrarhem föreligger inte nöd. Efter nödprövning kan beviljas nödbistånd enligt 4 kap. 1 § SoL med stöd av 2 kap. 1 § SoL. Detta görs i samma grundutredning. Ange dygnskostnad och period (en dag till max en vecka) i beslutet samt resurstilldelning.
 • Bokningsunderlag skickas till Bokningscentralen, se rutin.
 • Verkställ beslut om sökande placeras i ett boende samma dag, annars verkställs beslutet när placeringen sker.
 • Tilldela resurs.
 • Den bokade platsen ska användas varje natt. Oanvänd plats avbokas om inte annat är överenskommet.
 • Endast inbokade personer får vistas i boendet, om inget annat avtalats med socialsekreteraren.
 • Meddela beslut till klienten samt ge informationsblad som informerar den enskilde vad hen ska göra för att själv tillgodose sitt behov av boende.
  Skriv ut och ge till klienten foldern Hitta bostad, Här hittar du webversionen av foldern.
 • Kommunicering registreras i Procapita.
 • Ny nödansökan – dagen innan biståndet löper ut kan hushållet ansöka om fortsatt bistånd till nöd. Bedömning av rätt till nödbistånd och beslut fattas samma dag.
 • Se exempel på beslutsformulering och beslut avslag ansökan boende och beslutsformulering och beslut bistånd efter nödprövning.

Beslut om egenavgift och eftergift av egenavgift

Egenavgift avser kostnader för kost och logi vid dygnsboende eller boende med stöd och hjälpinsatser, utan behandlingsinslag. Det vill säga boende som inte är av hotell- och vandrarhemskaraktär. 40 kronor för boende exklusive kost respektive 80 kronor för boende inklusive kost. Om hushållet består av två vuxna (exempelvis föräldrar) tas en avgift ut för respektive vuxen.

Ny bedömning avseende egenavgift görs vid varje ny biståndsprövning. Sökande ska meddela om det sker förändring avseende den ekonomiska situationen.

Se exempel på beslutsformulering.

Beslut avslag

 • Om den sökande efter utredning inte bedöms vara berättigad till bistånd boende, ska den sökande meddelas avslag. Avslaget ska vara skriftligt och innehålla en beslutsmening och beslutsmotivering samt information om hur beslutet kan överklagas. I samband med beslut om att avslå ansökan ska en nödprövning göras (se ovan).
 • Om den sökande efter ansökan inte medverkar i utredningen, exempelvis genom att inte komma på möte, gör sig onåbar, och inte heller själv kontaktar handläggare ska också ett avslag skrivas.
 • Avslaget skrivs i grundutredning, välj relevanta rubriker.
 • Se Vägledning bistånd boende och bistånd nödbistånd samt exempel på beslutsformulering och beslut avslag ansökan boende och beslutsformulering och beslut bistånd efter nödprövning.
 • Den sökande ska kommuniceras material som den ännu inte tagit del av före beslutet och ges tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter bör bemötas i beslutsunderlaget.
 • Sökanden ska underrättas om utredningen och beslutet tillsammans med information om hur man överklagar ett beslut. Kommunicering registreras i Procapita.
 • Den sökande har efter att hen tagit del av beslutet tre veckor på sig att inkomma med ett överklagande.
 • Utredning hålls öppen i tre veckor efter att den sökande fått ta del av beslutet. Inkommer inget överklagande inom tre veckor avslutas ärendet i Procapita.

Ändring av beslut

 • Socialtjänsten får ändra ett beslut som vi har meddelat som första instans om vi anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, 37 § FL (2017:900). Detta gäller enbart om beslutet inte har överklagats av den sökande och därför lämnats till överinstansen (domstol).
 • Socialtjänsten ska, oavsett om ett beslut överklagats eller inte, ändra ett beslut om man anser att det är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan nackdel för den sökande, §§ 38-39 FL (2017:900).

Om beslutet ändras ska det den sökande underrättas om det nya beslutet. Rättelsebeslutet ska skickas till den sökande tillsammans med ett brev om att socialtjänsten har ändrat beslutet.

Överklagande

 • Om ett överklagande kommer in är det tjänsteperson vid den socialtjänstavdelning som enligt delegationsordning fattat beslutet som ska bedöma om det kommit in i rätt tid, göra eventuell ändring av beslutet och yttra sig till förvaltningsrätt.
 • Avvisa överklagande i Procapita om det inkommer efter att överklagandetiden gått ut (tre veckor efter att den sökande tagit del av beslutet).
 • Ändring av det överklagade beslutet ska göras om det är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan nackdel för den sökande, §§ 38-39 FL (2017:900). Rättelsebeslutet ska skickas till den sökande tillsammans med ett brev om att socialtjänsten har ändrat beslutet och, om vi bedömer det så, att rättelsen är i enlighet med ansökan.
 • Även om beslutet efter överklagande ändras helt i överensstämmelse med den sökandes önskemål, ska överklagandet skickas vidare till förvaltningsrätten. I dessa fall ska socialtjänsten till domstolen skicka med det nya beslutet samt i en skrivelse ange att socialtjänsten har rättat en uppenbar felaktighet och, om vi själva anser det, att rättelsen är helt i enlighet med ansökan. Dessutom behöver domstolen samma uppsättning av handlingar (t.ex. utredning, se nedan) som skulle följa med ett sedvanligt överklagande utan rättelse.

Överklagande av beslut ska skickas till förvaltningsrätten skyndsamt, inom en vecka.

Förvaltningsrätten

 • Överklagande, kopior av handlingar såsom beslut, utredning och eventuellt yttrande skickas till förvaltningsrätten.

Ärendet ska stå öppet tills beslut är fattat av förvaltningsrätten.

I de fall den enskilde överklagar förvaltningsrättens dom är det kammarrätten som beslutar om ett prövningstillstånd till detta ska ges eller inte. Om de inte ger den enskilde ett prövningstillstånd så avslutas ärendet, i annat fall hålls en ny prövning, men då i kammarrätten. Får den enskilde bifall av kammarrätten kan nämnden överväga ett överklagande till högsta förvaltningsdomstolen eller att bevilja insatsen.

Vid ny ansökan

 • Hör sökande av sig och på nytt och ansöker om boende öppnas ett nytt ärende.
 • Om klienten ansöker igen inom tre månader efter avslutad insats, ska ärendet handläggas av boendeutredare (inte mottaget).