Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomiskt-bistand-asf

Process för nybesök

Nybesök

Klicka på bilden för att förstora den

Process för nybesökPDF (pdf, 102.3 kB)

1. Kontakt

Ett behov kan initieras från sökande eller andra aktörer genom t.ex.

 • telefon
 • e-post
 • brev
 • besök.

2. Samtal och planering för självförsörjning

Vid kontakt påbörjas samtal och planering för självförsörjning parallellt med den ekonomiska utredningen.

3. Informationsutbyte

Sker i första hand genom telefonsamtalPDF (pdf, 172 kB) i syfte att komma fram till om det rör sig om en ansökan om ekonomiskt bistånd. Personens tillhörighet kontrolleras.

Bedömning av vad som framkommit vid informationsutbytet.

4. Ansökan

När eller om det står klart att personen avser ansöka om ekonomiskt bistånd:

Utredningsdokument utgör underlag vid informationsutbytet.

Rutiner för bruten kedja ska följas utifrån Revisorskollegiets beslut
2005-06 om att Procapita-användare i Malmö stad högst ska ha behörighet att registrera person, hushåll och konto. Dessa behörigheter får inte kombineras med behörighet att skapa utbetalning.

Undantag görs för medarbetare i mottagen för ekonomiskt bistånd som har behörighet att både lägga upp hushåll och göra utbetalningar. För att minimera risken för otillåtna utbetalningar är detta undantag förenat med annan kontrollPDF (pdf, 456.2 kB).

5. Råd och stöd

Råd och stöd erbjuds och/eller hänvisning till annan instans för vidare råd och stöd.

Information lämnas om arbetsmarknadsavdelningens råd- och stödinsatser för personer som beviljas ekonomiskt bistånd och som saknar arbete och i övrigt ingår i arbetsmarknadsavdelningens målgrupp.

6. Annan myndighet/socialtjänstavdelning/ kommun

Personen hänvisas till annan myndighet, socialtjänstavdelning eller kommun. En ansökan kan aldrig nekas även om sökande inte tillhör avdelningen enligt tillhörighetsreglerna. Vid muntlig kontakt bör sökande hänvisas till rätt socialtjänstavdelning. Om sökande inte själv vill kontakta rätt socialtjänstavdelning ska handläggaren skriva en tjänsteanteckning utanför Lifecare och kontakta berörd avdelning snarast. Berörd socialtjänstavdelning ansvarar då för att ta kontakt med sökande och registrera ansökan i Lifecare. Vid skriftlig ansökan ska denna skickas till rätt avdelning. Rätt socialtjänstavdelning registrerar därefter ansökan i Lifecare (behöver inte vara ansökningsblankett).

7. Utredning

Hushåll registreras och utredning inleds i Lifecare. "NybesöksfolderPDF (pdf, 356.9 kB)" skickas till sökande innehållande:

Utreder rätt till bistånd och förutsättningar för arbete, behov av insatser.

Under utredningens gång sker följande:

 • BesökPDF (pdf, 147 kB) för utredande samtal och planering.
 • ID-kontroll, kopia av ID-kort sätts i akten.
 • Registrering av bankkonto.
 • Medgivande hämtas in.
 • Uppgifter kontrolleras i SSBTEK avseende sökande och eventuellt medsökande och/eller barn.
 • KontrollPDF (pdf, 99.6 kB) i register.
 • Kontroll av folkbokföringsuppgifter avseende hushållsmedlemmarnas folkbokföringsadress samt av vilka som är folkbokförda på den aktuella adressen.
 • Ev. kompletteringar begärs.
 • Information inhämtas (AF, FK, CSN, arbetsmarknadsavdelningen m.fl.).
 • Ev. hänvisning till annan aktör.
 • Bedömning görs om arbetsmarknadsinsatser via arbetsmarknadsavdelningen ska aktualiseras vid bifallsbeslut och sökande informeras om bedömningen.
  Länk till process inskrivning AMA 30 plusPDF (pdf, 79.4 kB)
  Länk till process inskrivning AMA unga vuxnaPDF (pdf, 80.8 kB)
 • Ev. hembesök.
 • Utredningsdokument kompletteras och färdigställs.
 • Beräkning görs om det inte är uppenbart obehövligt.
 • Kommunicering ska ske inför beslut om uppgifter till utredningen kommit in på annat sätt än via klienten. Kommunicering sker inte vid bifall. 
 • Den sökande underrättas om beslutet.

Om en ansökan om ekonomiskt bistånd inte är beslutad inom en månad är avgörandet väsentligt försenat.

Om en ansökan om ekonomiskt bistånd för tandvård (ej akut) inte är beslutad inom två månader är avgörandet väsentligt försenat.

När ett avgörande i ett ärende kommer bli väsentligt försenat är vi skyldiga att informera den enskilde om detta (enligt 11 § förvaltningslagen). Rutin för underrättelse

Ett ärende avskrivs om sökande återkallar sin ansökan eller avlider.

Beslut med bedömning skrivs i utredningsdokumentet. Beslut fattas i Lifecare.

8. Bifall

Grundbeslut fattas i Lifecare och insats påbörjas.

Om tillämpligt skickar socialsekreterare kallelse till sökande med tid till inskrivningsmöte på arbetsmarknadsavdelningen, alternativt tid till trepartssamtal tillsammans med arbetsmarknadssekreterare. Se

9. Utbetalning

Slutlig beräkning görs och beslut för perioden fattas i Lifecare. Utbetalning registreras i Lifecare.

Den enskilde underrättas om beslutet och får samtidigt ta del av utredningsdokument, beräkning och informationsbrev inför nästa eventuella ansökan. Underrättelsen ska dokumenteras.

10. Avslag

Om den sökande inte bedöms vara berättigad till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, ska den sökande meddelas avslag.  Avslaget ska vara skriftligt och innehålla en beslutsmening och en beslutsmotivering, samt information om hur beslutet överklagas. Till underrättelsen om beslut ska utredningsdokument och eventuell beräkning samt informationsbrev inför nästa eventuella ansökan bifogas.

11. Avslut

I de fall sökande meddelas avslag och det inte är uppenbart att han/hon kommer att ansöka på nytt ska ärendet avslutas i Lifecare.

Om personen ansöker på nytt inom sex månader ska ärendet direkt till samma socialsekreterare som tidigare för att skapa kontinuitet. En ny utredning ska öppnas.

12. Ändring av beslut

Socialnämnden får ändra ett beslut till det bättre för enskild som vi har meddelat som första instans, om vi anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det finns tre undantagssituationer avseende när ett gynnande beslut får ändras. (se 37 § FL (2017:900)) Detta gäller enbart om beslutet inte har överklagats av den sökande.

Socialnämnden ska, oavsett om ett beslut överklagats eller inte, ändra ett beslut till det bättre för enskild som man anser är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan nackdel för den sökande. Detta gäller - i fråga om ett överklagat beslut - endast så länge överklagandet inte lämnats till överinstansen. (§§ 38-39 FL  (2017:900))

Om beslutet ändras ska den sökande underrättas om det nya beslutet. Rättelsebeslutet ska skickas till den sökande tillsammans med ett brev om att socialnämnden har ändrat beslutet.

13. Överklagande

Om sökande kommer in med ett överklagande inom tre veckor efter att den sökande tagit del av beslutet öppnas utredningen igen.  Om överklagandet inkommer efter att överklagandetiden gått ut ska det avvisas och registreras i Lifecare.

Yttrande med bilagor såsom utredning och beslut samt eventuellt ändringsbeslut skickas till förvaltningsrätten. Överklagande ska handläggas skyndsamt, inom en vecka.

Utgångspunkt vid ändring av överklagat beslut är att inte avslå på grunder/underlag som varit kända sedan innan överklagandet.

14. Ändring av beslut i samband med överklagande

Ändring av det överklagade beslutet ska göras om det är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan nackdel för den sökande. (§§ 38-39 FL (2017:900))

Rättelsebeslut ska skickas till den sökande tillsammans med ett brev om att socialnämnden har ändrat beslutet, och om vi bedömer det så, att rättelsen är i enlighet med ansökan.

Överklagandet ska skickas till förvaltningsrätten även om beslutet har ändrats helt i överensstämmelse med den sökandes önskemål. Följande ska bifogas:

 • Överklagandet
 • Ursprungligt beslut med tillhörande utredning och beräkning
 • Socialnämnden nya beslut
 • Skrivelse som anger att socialnämnden har rättat en uppenbar felaktighet och, om vi själva anser det, att rättelsen är helt i enlighet med ansökan.

 Överklagande ska handläggas skyndsamt, inom en vecka.

Utgångspunkt vid ändring av överklagat beslut är att inte avslå på grunder/underlag som varit kända sedan innan överklagandet.

15. Misstänkta bidragsbrott ska polisanmälas

Om det av utredningen framkommer att den sökande lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden ska det utredas om bistånd har, eller skulle kunna ha, utbetalats felaktigt. Vid misstanke om bidragsbrott ska detta polisanmälas.