Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomiskt-bistand-asf

Process för fortsatt bistånd

Fortsatt bistånd

Klicka på bilden för att förstora den

1. Ansökan

Ansökan om fortsatt biståndPDF (pdf, 115.7 kB) kommer in och aktualisering görs i Lifecare.

2. Samtal och planering för självförsörjning

Samtal och planering för självförsörjning pågår parallellt med den ekonomiska utredningen. Besök för uppföljning sker minst var tredje månad. Genomförandeplan upprättas i Lifecare.

3. Utredning

 • Uppföljning av planering för självförsörjning.
 • Uppgifter kontrolleras i SSBTEK avseende sökande och eventuellt medsökande och/eller barn.
 • Ev. kontroll i registerPDF (pdf, 99.6 kB).
 • Kontroll av folkbokföringsuppgifter ska ske minst var sjätte månad. Kontrollen ska omfatta hushållsmedlemmarnas folkbokföringsadress samt kontroll av vilka som är folkbokförda på den aktuella adressen. Resultat av kontrollen ska antecknas i akt.
 • Ev. kontakter tas.
 • Bedömning görs om arbetsmarknadsinsatser via arbetsmarknadsavdelningen ska aktualiseras vid bifallsbeslut och sökande informeras om bedömningen.
  Länk till process inskrivning AMA 30 plus
  Länk till process inskrivning AMA unga vuxna
 • Beräkning genomförs.
 • Ev. kompletteringar begärs.
 • Aktanteckning om något särskilt hänt eller framkommit som ska uppmärksammas vid nästa ansökan.
 • Kommunicering.

Om en ansökan om ekonomiskt bistånd inte är beslutad inom en månad är avgörandet väsentligt försenat.

Om en ansökan om ekonomiskt bistånd för tandvård (ej akut) inte är beslutad inom två månader är avgörandet väsentligt försenat.

När ett avgörande i ett ärende kommer bli väsentligt försenat är vi skyldiga att informera den enskilde om detta (enligt 11 § förvaltningslagen). Rutin för underrättelse

4. Bifall

Bifall vid fortsatt bistånd, se punkt 5.

Om tillämpligt skickar socialsekreterare kallelse till sökande med tid till inskrivningsmöte på arbetsmarknadsavdelningen, alternativt tid till trepartssamtal tillsammans med arbetsmarknadssekreterare.

5. Utbetalning

Beräkning görs och beslut för perioden fattas i Lifecare. Utbetalning registreras i Lifecare.

Beslut delges sökande tillsammans med beräkning.

6. Avslag

Beslut delges sökande tillsammans med eventuell beräkning, besvärshänvisning och informationsbrev skickas inför nästa eventuella ansökan.

7. Avslut

I de fall sökande meddelas avslag och det inte är uppenbart att han/hon kommer att ansöka på nytt ska ärendet avslutas i Lifecare. Om ny ansökan inte kommit in efter två månader ska ärendet avslutas i Lifecare. Detta kan ske via maskinellt avslut.

Om personen ansöker på nytt inom sex månader ska ärendet direkt till samma socialsekreterare som tidigare för att skapa kontinuitet. En ny utredning ska öppnas.

8. Ändring av beslut

Socialnämnden får ändra ett beslut till det bättre för enskild som vi har meddelat som första instans, om vi anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det finns tre undantagssituationer avseende när ett gynnande beslut får ändras. (se 37 § FL (2017:900)) Detta gäller enbart om beslutet inte har överklagats av den sökande.

Socialnämnden ska, oavsett om ett beslut överklagats eller inte, ändra ett beslut till det bättre för enskild som man anser är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan nackdel för den sökande. Detta gäller - i fråga om ett överklagat beslut - endast så länge överklagandet inte lämnats till överinstansen. (§§ 38-39 FL  (2017:900))

Om beslutet ändras ska den sökande underrättas om det nya beslutet. Rättelsebeslutet ska skickas till den sökande tillsammans med ett brev om att socialnämnden har ändrat beslutet.

9. Överklagande

Om sökande kommer in med ett överklagande inom tre veckor efter att den sökande tagit del av beslutet öppnas utredningen igen.  Om överklagandet inkommer efter att överklagandetiden gått ut ska det avvisas och registreras i Lifecare.

Yttrande med bilagor såsom utredning och beslut samt eventuellt ändringsbeslut skickas till förvaltningsrätten. Överklagande ska handläggas skyndsamt, inom en vecka.

Utgångspunkt vid omprövning är att inte avslå på grunder/underlag som varit kända sedan innan överklagandet.

10. Ändring av beslut i samband med överklagande

Ändring av det överklagade beslutet ska göras om det är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan nackdel för den sökande. (§§ 38-39 FL (2017:900))

Rättelsebeslut ska skickas till den sökande tillsammans med ett brev om att socialnämnden har ändrat beslutet, och om vi bedömer det så, att rättelsen är i enlighet med ansökan.

Överklagandet ska skickas till förvaltningsrätten även om beslutet har ändrats helt i överensstämmelse med den sökandes önskemål. Följande ska bifogas:

 • Överklagandet
 • Ursprungligt beslut med tillhörande utredning och beräkning
 • Socialnämnden nya beslut
 • Skrivelse som anger att socialnämnden har rättat en uppenbar felaktighet och, om vi själva anser det, att rättelsen är helt i enlighet med ansökan.

 Överklagande ska handläggas skyndsamt, inom en vecka.

11. Misstänkta bidragsbrott ska polisanmälas

Om det av utredningen framkommer att den sökande lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden ska det utredas om bistånd har, eller skulle kunna ha, utbetalats felaktigt. Vid misstanke om bidragsbrott ska detta polisanmälas.