FIA - förutsättningar inför arbete

FIA är en standardiserad bedömningsmetod för arbete mot självförsörjning inom ekonomiskt bistånd.

Metod

FIA har utvecklats Socialstyrelsen av och kom ut 2014. Innan dess deltog Malmö stad i testning av FIA under åren 2012-2013 och metoden implementerades därefter under åren 2014-2016. Sedan 2019 är FIA en del av ASF:s introduktionsprogram som erbjuds till alla nyanställda. Metoden används för att ge en samlad bild av en persons förutsättningar inför arbete och krav, samt av personens behov av stöd.

Personligt samtal

Målgruppen är arbetslösa biståndsmottagare med oklara försörjningshinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i mer än 5 månader. Se Malmös definition av målgruppen.PDF (pdf, 230.5 kB)

FIA-intervjun ska genomföras som ett personligt samtal mellan socialarbetare och klienten. Samtalet fokuserar på arbete och på de livsområden där forskning och beprövad erfarenhet visat att biståndsmottagare ganska ofta har försörjningshinder.

Intervjun ska tillsammans med annan information som socialarbetaren bedömer som relevant, ge underlag för planering för förändring.