Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Rekrytering, utredning och beslut om vård i familjehem

Enligt 6 kap. 5 § SoL ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Detta innebär att en eventuell placering i nätverket diskuteras med barn, föräldrar och anhöriga och det är en viljeinriktning att om möjligt samla nätverket under utredningens gång. Det ska framgå i utredningen att detta gjorts. Bestämmelserna i 1 kap. 2 § SoL om att iaktta barns bästa ska beaktas.

Enskilda eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att förmedla underåriga till familjehem (6 kap. 10 § SoL). Den uppgiften åligger socialtjänsten som också genom avtal uppdrar åt ett enskilt familjehem att för arbetsmarknads- och socialnämndens räkning utföra vården. Emellertid kan socialtjänsten uppdra åt enskilda eller sammanslutningar att föreslå lämpliga familjer för familjehemsuppdrag. Dessa familjer måste alltid utredas av socialtjänsten. 

Närhetsprincipen

Vid val av familjehem ska arbetsmarknads- och socialnämnden följa socialtjänstlagens närhetsprincip. Närhetsprincipen är nära förknippad med helhetsprincipen, vilken innebär att man utgår från att den enskildes sociala eller psykosociala problem inte kan lösas isolerat från närstående personer eller den enskildes sociala miljö och sammanhang. Placeringar i familjehem eller annan vård och behandling bör ske så nära hemmiljön som möjligt.

Barn med utländsk bakgrund

Vid val av familjehem till barn med utländsk bakgrund ska särskilda ansträngningar göras för att barnet ska kunna behålla sitt språk och sin etniska identitet. Om lämpligt familjehem med samma bakgrund som barnet inte står att finna, ansvarar socialtjänsten för att utöver familjehemsplaceringen även vidta andra åtgärder, som kan stärka barnets fortsatta språkliga, etniska och kulturella samhörighet med sitt ursprung.

Remissförfarande

Remiss inkommer

 • Utredande socialsekreterare färdigställer remiss (dokument i barnets akt i Procapita) och lämnar till familjehemsvården.
 • Remiss till familjehemsvården föregås av bedömning eller utredning. I remissen ska finnas uppgifter om barnets situation, specifika behov under vårdtiden samt uppgifter om barnets nätverk samt barnets och föräldrarnas inställning till vården.
 • Remissen fördelas till familjehemssekreterare.

Tjänstemannamöte

 • Familjehemssekreteraren kallar vårdansvarig socialsekreterare till tjänstemannamöteWord (word, 40.9 kB), som sker utifrån inkommen remiss.

Informationsmöte inför rekrytering

 • Familjehemssekreteraren ansvarar för att mötet bokas.
  Familjehemssekreterare, socialsekreterare, barn och vårdnadshavare/närstående/god man deltar.

Syftet med mötet är ett ömsesidigt utbyte av information inför rekrytering.

Rekrytering

Inventera nätverk och externa hem

 • Familjehemssekreteraren kontaktar intressenter i nätverket, utifrån tidigare nätverksmöte.  
 • Familjehemssekreteraren söker externa hem i Malmö stads familjehemsbank, i media, privat och/eller i konsulentstödd verksamhet.
 • Familjehemssekreteraren gör en bedömning av hemmiljö, familjeklimat och närmiljö.
 • Vid kontakt lämnar familjehemssekreteraren information utifrån SKL cirkulär 17:52PDF (pdf, 278.6 kB) om ersättningar och villkor vid familjehemsvård och informerar om aktuell ekonomisk ersättning (enligt SKLs rekommendationer) samt Malmö stads krav på familjehemsutbildning.
 • Familjehemssekreteraren genomför screening genom exempelvis BRA-fam.

Sållning

Bedömning av lämpligt/a familjehem för utredning görs utifrån inhämtad information.

 • Familjehemssekreterare registrerar intresseanmälan för det/de familjehem de väljer att gå vidare med.

Manual - Upprätta aktualisering intresseanmälan.​

Utredning

En utredning av familjehemmets förhållanden och förutsättningarna för den planerade vården ska genomföras innan nämnden ger uppdrag till ett familjehem. Utredningen görs lika omfattande oavsett rekryteringsväg och utgår alltid från ett särskilt barn, enda undantaget från detta är så kallade jourhem.

För att påbörja en utredning krävs att familjehemmet accepterar förutsättningarna för utredning och uppdrag utifrån barnets behov.  Familjehemmet ska delges all sådan information om barnet och barnets familj som är viktig för att vården ska kunna genomföras enligt plan. Detta kan ske med stöd av 10 kap. 2 § SoL. Familjehemmet ska informeras om kända svårigheter i föräldrakontakten och de särskilda behov av stöd barnet har. När det gäller placering av ensamkommande barn är information särskilt viktig och ska innehålla svensk lagstiftning avseende familjehemsvård, uppdragets karaktär och förväntningar på familjehemmet. Oberoende tolk ska alltid närvara.

Ett familjehemsuppdrag kan inte tidsbestämmas. Avtalet ska hållas aktuellt vilket innebär att det ska ses över för att justeras om t.ex. barnets situation ändrats. Acceptans ska i detta läge även ske i förhållande till ekonomiska förutsättningar för uppdrag utifrån SKL Cirkulär 17:52PDF (pdf, 278.6 kB) samt Malmö stads krav på familjehemsutbildning.

Mer information om familjehemsutredningWord (word, 44.9 kB).Word (word, 44.9 kB)

SOSFS 2012:11 Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende.

Familjehemssekreterarens ansvar vid utredning av familjehem:

 • Inhämta skriftligt samtycke för kontroll av register från de blivande familjehemsföräldrarna och ev. övriga vuxna i hushållet.
 • Inleda utredning i Procapita
 • Informera det blivande familjehemmet om att deras utredning kommer att bifogas barnakten

Manual - Inleda utredning

Manual - Upprätta dokument för samtycke

Insamling av uppgifter  

 • Inhämta referenser enligt 4 kap 6 § SOSFS 2012:11
 • Inhämta registerutdragWord (word, 43.2 kB)  från misstanke- och belastningsregisterWord (word, 36.5 kB), LOBWord (word, 44.8 kB), Kronofogdemyndigheten, FörsäkringskassanWord (word, 43.5 kB) och ev. hälsointyg.
 • Inhämta registerutdrag och annan relevant information från berörd socialtjänst (Förfrågan om samråd enligt 6 § SoL) fem år tillbaka i tiden.
 • SamrådWord (word, 43 kB) med andra kommuner om det finns placerade barn i hemmet.
 • Hembesök i potentiellt hem genomförs vid flera tillfällen och strukturerade samtalWord (word, 17.1 kB) förs med familjens hemmavarande barn.
 • Genomför och dokumentera djupintervju. Exempel på metod: Kälvestensintervju - nya eller äldre version, IAS, genogram, ecogram och livslinjer. Bedömning kring val av metod görs i varje enskilt fall.

Manual - Skapa aktanteckning

Sammanställning och bedömning

 • Lämna information om familjehemsutbildning till familjehemmet.
 • Återförande samtal/dialog med socialsekreterare etc. Sållning av tilltänkta familjehem sker.
 • Matchning enligt 5 kap 1 § SOSFS 2012:11 utifrån behovsområden i BBIC (utgå från triangeln). Undersök och säkerställ att familjehemmet godkänner eventuella stödinsatser utifrån barnets behov.
 • Förberedande möten inför placering sker med vårdnadshavare/närstående, barn och familjehem.
 • Upprätta plan för inskolningWord (word, 44.5 kB).
 • Anmäl familjehemmet till grundutbildning
 • Barnsekreterare utses och informeras. Barnchecklista socialsekreterareexcel (excel, 12.3 kB).
 • Sammanväg informationen som framkommit i utredningen  och färdigställ underlag till beslut.
 • Dokumentera utredning i Procapita.
 • Gå igenom familjehemsutredningen med tilltänkt familjehem för att säkerställa informationen.

Manual - Upprätta utredning

Beslut

 • Barnutredning och familjehemsutredning underställs nämnden för beslut.
 • Efter nämndens beslut dokumenteras besluten i Procapita och meddelas till samtliga parter.
 • Familjehemssekreteraren går genom avtal och beräkningsblankett avseende omkostnader och arvode med familjehemmet.
 • Familjehemssekreteraren ser till att familjehemmet får ett anställningsnummer i HR-service, läggs in som resurs i Procapita och att omkostnad och arvode registreras (hantering gällande HR kan med fördel förberedas innan beslut)
 • Familjehemssekreteraren ansvarar för att familjehemsutredningen bifogas barnets akt.

Avseende familjehemmet: Avtal upprättas när beslut om placering fattats. I avtalet ingår, förutom uppdrag, en genomgång av de ekonomiska förutsättningar som ska gälla. Av avtal ska bl.a. framgå uppdragets omfattning, uppsägningstid, parternas rättigheter och skyldigheter samt ersättningar och utbetalningstider. Ett avtal ska hållas aktuellt, vilket innebär att det ska ses över för att justeras en gång per år samt om t.ex. barnets situation ändrats.

Avseende barnet: Placeringsbeslutet grundar sig på en utredning enligt 11 kap. 1§ SoL eller 11 kap. 1,2 §§ SoL om barnets förhållanden och vårdbehov. I utredningen ingår även uppgifter som barnets historia, specifika behov under vårdtiden samt uppgifter om barnets nätverk och barnets och föräldrarnas inställning till vården. En separat vårdplan för den planerade vården ska finnas. I vårdplanen beskrivs syftet med vården, val av vårdform, hur umgänget mellan barn, föräldrar och andra närstående ska utformas samt på vilka villkor vården kan upphöra. Dessa uppgifter behövs för att med största möjliga säkerhet välja rätt familjehem och övriga stöd- och behandlingsinsatser för barnet.

För manual avseende barnets placering, se Manual Procapita - Handläggning barn- och ungdomsvård.

Manual - Registrera beslut om uppdrag som familjehem

Manual - Verkställa beslut

Manual - Avsluta utredning

Manual - Skapa beräkning

Manual - Upprätta avtal

Manual - Registrera uppdragstagare

Manual - Registrera arvode och omkostnader

Att tänka på:

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid vissa beslut om placering av barn eller unga i familjehem.

Enligt 19 a § socialtjänstförordningen (2001:937) ska socialnämnden anmäla beslut om att placera barn eller unga i ett familjehem eller jourhem till IVO om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade där.  Familjehemssekreteraren ser till att blanketten fylls i av socialnämnden och skickas till IVOs regionala kontor så fort ett beslut har tagits.

Försäkringsskydd

Familjehemsplacerade barn och ungdomar är olycksfallsförsäkrade genom Malmö stad.

Familjehemmen ska ha en hemförsäkring. Kontrollera särskilt att den gäller för barn utan uppehållstillstånd. Eventuell skada/självrisk för skada som är orsakad av ett placerat barn/ungdom kan ersättas efter besiktning och utredning av ansvarsfrågan av socialnämnd. Malmö stads skadesamordnare på enheten för trygghet och säkerhet, stadskontoret, kan rådfrågas.

Sekretess

Familjehemsföräldrarnas vård av barnet omfattas inte av sekretesslagens bestämmelser. De omfattas inte heller av någon annan lagreglerad tystnadsplikt. Skälet till detta är att ett familjehem i vardagliga situationer ska fungera som ett barns egna föräldrar. När familjehemmet får sitt uppdrag ska socialnämnden göra dem uppmärksamma på att handskas försiktigt med uppgifterna om barnet och dess anhöriga.