Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Familjehemsvård

Barn och ungdomar som av olika skäl behöver vårdas utanför sitt hem ska enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kunna erbjudas vård av kommunen i antingen familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Med familjehem avses enligt 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Familjehemsvård är den dominerande vårdformen för barn och ungdomar som behöver vård i annat hem än det egna. Vid val av vårdform ska i varje enskilt fall prövas om familjehemsvård är lämpligare än annan vårdform. Familjehemsvård kan dock inte ersätta institutionsvård för barn och ungdomar som behöver särskilt hög omhändertagandegrad och professionellt inriktad vård och behandling.

Varje socialnämnd,  stadsområdesnämnd i Malmö stad, ansvarar för att familjehem finns att tillgå. Vården ska, enligt 6 kap. 1 § SoL, utformas så att den främjar den placerades samhörighet med anhöriga och andra närstående. Närhetsprincipen i SoL ska följas.

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd. (6 kap. 6 § SoL). Utredning och medgivande får inte överlämnas till någon form av privat verksamhet.

Placering i familjehem grundas på ett beslut om vård enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL), 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller, om vårdnadshavarna eller den unge (om denne fyllt femton år) inte samtycker till socialtjänstens vårdplan, enligt 2 eller 3 § och 11 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).