Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Ansökan om vård vid omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Utredning enligt 11:1 SoL med stöd av 11:2 SoL

Beslut om vård enligt LVU föregås av en utredning enligt 11:1 SoL med stöd av 11:2 SoL där beslut och underlag dokumenteras.

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU, om det finns påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling kan skadas och rättens beslut inte bedöms kunna avvaktas kan nämndens ordförande eller en förordnad ledamot besluta om omedelbart omhändertagande enligt 6§ LVU.

Vägledning och rutiner för brådskande beslut i socialtjänstens ärenden.

Socialsekreteraren ska tydligt beskriva de förhållanden som uppfyller kriterierna och varför det inte går att avvakta rättens beslut.

Socialsekreteraren dokumenterar underlag för beslut i Beslutsunderlag, samt beslut om omedelbart om händertagande i LVU Beslut om omedelbart omhändertagande.

Beslutsunderlag och handlingar som används särskilt vid omedelbart omhändertagande (utöver andra dokument som är relevanta vid placering såsom BBIC Placeringsinformation):

  • LVU Beslut om omedelbart omhändertagande
  • LVU Underställning till förvaltningsrätten
  • LVU Handräckningsbegäran KOM 709027

Manual - upprätta dokument LVU Beslut om omedelbart omhändertagande

Manual - upprätta dokument Beslutsunderlag

Socialsekreteraren underställer beslutet till förvaltningsrätten. Beslutet ska också återrapporteras till nämnden.

Hemlighållande av vistelseort

Socialsekreteraren ska ta ställning till behov av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU. I brådskande fall kan beslut fattas av nämndens ordförande (enligt 6 kap 39 § kommunallagen). Beslutet är överklagbart och socialsekreteraren ska bifoga överklagandehänvisning. Om parterna överklagar ska socialsekreteraren följa rutinen för överklagande.

Umgängesrestriktioner

Socialsekreteraren ska ta ställning till behov av umgängesrestriktioner enligt 14 § LVU. I brådskande fall kan beslut fattas av nämndens ordförande (enligt 6 kap 39 § kommunallagen).  Socialsekreteraren underrättar parterna om beslutet. Socialsekreteraren ger kopia av beslut till parterna (vårdnadshavare, god man och barn över 15 år). Beslutet är överklagbart och socialsekreteraren ska bifoga överklagandehänvisning. Om parterna överklagar beslutet ska socialsekreteraren följa rutinen vid överklagande.

Manual - registrera beslut om hemlighållande av vistelseort

Manual - registrera beslut om umgängesrestriktioner

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Ansökan om vård

Ansökan om vård ska inkomma till förvaltningsrätten inom 4 veckor från det att nämnden har beslutat om ett omedelbart omhändertagande. Inom de 4 veckorna ska stadsjurist läsa utredningen före kommunicering med parterna och nämndens beslut om ansökan. Ansökan om vård ska även kommuniceras till barn som har fyllt 15 år.

Förvaltningsrätten fastställer beslut om omhändertagande, normalt inom en vecka.

Om förvaltningsrätten inte fastställer beslut om omhändertagande ska detta beslut registreras.

Manual - registrera förvaltningsrättens beslut om att ej fastställa omhändertagande

Placering enligt 11 § LVU

Socialsekreteraren underrättar parterna om beslutet. Socialsekreteraren ger kopia av beslut till parterna (vårdnadshavare, god man och barn som har fyllt 15 år). Beslut om placering enligt 11 § LVU är överklagbart. Socialsekreteraren ska bifoga överklagandehänvisning. Om parterna överklagar beslutet ska socialsekreteraren följa rutinerna för överklagande.

Manual - Placering enligt 11 § LVU

Rutin för överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Hitta rätt vårdform

För plats på SIS-institution: socialsekreteraren kontaktar först SIS per telefon och gör sedan en elektronisk anmälan.

För plats på HVB-hem; socialsekreteraren letar först efter alternativ i databas för upphandlad vård. Om det inte finns lämpliga eller tillgängliga alternativ ska socialsekreteraren göra en förfrågan till t.ex. HVB-guiden och SSIL.

Vid avtal inom ramen för upphandlad vård används ett ramavtal.

Vid avtal utanför upphandlad vård är det viktigt att kvalitetssäkra det skriftliga avtalet i fråga om uppsägningstid, kostnader och vad som ingår i vården. I de fall avtal upprättas med ett HVB-hem utanför upphandlad vård ska orsaken till det dokumenteras och motiveras särskilt.  

För placering i jourhem: socialsekreteraren kontaktar respektive familjehemsvård.

Handräckning

Vid behov av handräckning ringer socialsekreteraren polisens handräckningsenhet och faxar därefter beslut om omedelbart omhändertagande och handräckningsbegäran.

I regional vägledning avseende handräckning av polis och kriminalivård vid LVU PDF (pdf, 166.5 kB)samt i anvisningarWord (word, 49.6 kB) för socialtjänsten vid handräckning finns mer information om tillvägagångssätt vid handräckning.

Manual - Beslut om polishandräckning

Lämna underlag till vårdgivare

Socialsekreteraren ska lämna eller faxa placeringsbeslut till SIS-institution och HVB-hem före placering, samt fylla i och lämna BBIC Placeringsinformation till vårdgivaren senast vid det tillfälle då barnet placeras.

Samtycke till hälso-och sjukvårdWord (word, 22.5 kB) och fullmakt till apotekPDF (pdf, 77.3 kB) ska skrivas under av vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte samtycker eller inte skriver under fullmakt har nämnden ändå ansvar för att barnet eller ungdomen får den medicinska vård och behandling och de mediciner som behövs.

Manual - Upprätta placeringsinformation

Meddela andra myndigheter /andra inom socialtjänsten

Socialsekreteraren meddelar vid behov andra enheter inom förvaltningen (exempelvis enhet för ekonomiskt bistånd) och skolan om barnet måste avbryta sin skolgång.

Socialsekreteraren meddelar vid behov även Försäkringskassan angående barnbidrag/bostadsbidrag/underhållsstöd samt skriver underlag till CSN om ändrad betalningsmottagare i de fall ungdomen har studiebidrag.

Utredning fortgår

Hälsoundersökning

Många barn som placeras utanför det egna hemmet har stora behov av hälso- och sjukvård som inte blivit tillgodosedda. Enligt 11 kap  3 a §  ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälsoundersökningen bör ske i samråd med vårdnadshavare och den unge. 

För information om rutiner vid beställning av hälsoundersökning, se Region Skånes hemsida.Om Region Skåne inte har möjlighet att erbjuda en tid för hälsoundersökning innan vårdansökan ska lämnas in får undersökningen genomföras i efterhand. I sådana fall ska den bokade tiden för hälsoundersökning anges i vårdansökan.

Vid hälsoundersökning dokumenterar den undersökande läkaren bedömningen i ett utlåtande. Region Skåne använder i dessa fall en egen mall. 

När hälsoundersökning har genomförts ska socialsekreteraren registrera ett beslut i journalen.

Manual- registrera beslut Hälsoundersökning

Läkarundersökning enligt 32 § LVU


Om samtycke inte finns ska beslut om läkarundersökning fattas enligt 32 § LVU, och vårdnadshavare och barn som har fyllt 15 år ska underrättas. Beslutet går inte att överklaga. Denna läkarundersökning beslutar socialnämnden om, och den ska äga rum om den av särskilda skäl inte anses obehövlig, innan nämnden ansöker om vård enligt LVU.  
 
Till skillnad från hälsoundersökning på begäran av socialtjänst är det inte angivet hur omfattande läkarundersökningen enligt 32 § LVU ska vara. Syftet med denna läkarundersökning är att klarlägga eventuella hinder för placeringsformen som är tilltänkt. Det innebär att ett barn eller en ung person 18–20 år som undersöks av en läkare enligt § 32 LVU i de flesta fall även har behov av en hälsoundersökning vid ett senare tillfälle.  

Utlåtande från läkarundersökning samt hälsoundersökning används för att planera innehållet i vården.

Manual - Beslut om läkarundersökning

Vårdansökan och kommunicering

Socialsekreteraren utreder och samlar in information till vårdansökan. Vid vårdansökanWord (word, 45.4 kB) dokumenterar socialsekreteraren analys och bedömning utifrån särskilda rubriker. Rubrikerna tydliggör de faktiska omständigheter som utgör omsorgsbristerna (2 §) eller det egna beteendet (3 §), påtaglig skaderisk, vårdbehov samt varför behövlig insats inte kan ges på frivillig väg.

Vårdansökan ska kommuniceras parterna (vårdnadshavare/god man och barn över 15 år), som ska ges möjlighet att yttra sig före myndighetsutskottets sammanträde. Socialsekreteraren ska också informera om parternas rätt att begära företräde i myndighetsutskottet. Parterna ska ta ställning till samtycke till Vårdplan (BBIC). Vårdplanen ska bifogas vårdansökan.

Manual - Vårdansökan och kommunicering

Beslut myndighetsutskottet (MU)

Socialsekreteraren dokumenterar myndighetsutskottets beslut om vård enligt 1 § LVU samt 2 och/eller 3 § LVU i Procapita. Ansökan om vård lämnas in till förvaltningsrätten.

Socialsekreteraren ska underrätta parterna och de offentliga biträdena om myndighetsutskottets beslut (beslut, utredning, vårdplan och andra bilagor).

Manual - Dokumentera beslut myndighetsutskottet.

Beslut förvaltningsrätten

Förhandling i förvaltningsrätten

Kallelse till förhandling inkommer. Socialsekreteraren undertecknar och skickar tillbaka delgivningskvitto. Socialsekreteraren kontaktar omgående stadsjurist och meddelar tid för förhandling samt lämnar (genom fax, krypterad e-post eller internpost) kopia av samtliga handlingar.

Stadsjurist och socialsekreterare närvarar vid förhandling.

Socialsekreteraren dokumenterar därefter beslut i enlighet med förvaltningsrättens dom. Kopia av förvaltningsrättens dom skickas till stadsjurist.

Manual - Dokumentera beslut förvaltningsrätten.

Överklagande av förvaltningsrättens dom

Om förvaltningsrättens har bifallit ansökan och domen överklagas kan kammarrätten förelägga socialnämnden att yttra sig. Då ska socialsekreteraren skriva ett yttrande som beslutas i myndighetsutskottet.

Socialsekreteraren ska registrera att yttrande avges i Procapita.

Yttrande skickas in till kammarrätten. När kallelse kommer från kammarrätten ska socialsekreteraren skicka in delgivningskvitto. Socialsekreteraren kontaktar omgående stadsjurist och meddelar tid för förhandling samt lämnar kopia av dom, överklagande och yttrande och utredning.

Stadsjurist och socialsekreterare närvarar vid muntlig förhandling.

Socialsekreteraren dokumenterar därefter beslut i enlighet med kammarrättens dom. Kopia av kammarrättens dom skickas till stadsjurist.

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Manual - Överklagande av förvaltningsrättens dom

 Skyddad folkbokföring vid vård enligt 2 § LVU

Socialnämnden kan ansöka om skyddad folkbokföring för barn
som vårdas enligt 2§ LVU. Syftet ska vara att skydda barnet mot en eller båda vårdnadshavarna eller mot en annan person, om vårdnadshavaren inte vill eller förmår skydda barnet.

Ansökan om skyddad folkbokföring kräver att beslutet om vård
enligt LVU har vunnit laga kraft. Skyddad folkbokföring ger ett mycket bredare skydd jämfört med hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU eftersom sekretessen överförs till alla myndigheter. Socialnämnden ska i första hand använda sig av hemlighållande av vistelseort.

Ett beslut av Skatteverket att avslå en ansökan om skyddad
folkbokföring får överklagas av socialnämnden till förvaltningsrätten.

När vården enligt 2 § LVU upphör ska även den skyddade
folkbokföringen upphöra. Socialnämnden ska anmäla till Skatteverket att vården har upphört. Om barnet inte längre har behov av
skyddad folkbokföring även om behovet av vård enligt 2 § LVU kvarstår ska socialnämnden anmäla det till Skatteverket. Det sistnämnda kräver en bedömning av socialnämnden.

Beslut om att ansöka om skyddad folkbokföring, att överklaga
Skatteverkets beslut att avslå ansökan, samt beslut om bedömning och anmälan till Skatteverket att skyddad folkbokföring inte längre behövs, fattas av myndighetsutskottet.

Läs mer om bestämmelsen i Socialstyrelsens meddelandeblad.

Övervägande och omprövning

Övervägande: Var sjätte månad ska vård enligt SoL och 2§ LVU övervägas. Övervägande är en rapport till nämnden om hur vården fortlöper. Myndighetsutskottet fattar inte något beslut om vården utan om att godkänna övervägandet. Utskick av övervägande görs inte då det främst är en rapport till socialnämnden om hur vården fortlöper. Socialsekreteraren ska i samband med övervägande ta ställning till om vårdplanen behöver revideras. Det är viktigt att tydligt ange barnets inställning till vården.

Omprövning: Var sjätte månad ska vård enligt 3§ LVU omprövas. Vid omprövning av vård enligt 3§ LVU ska socialsekreteraren inleda en ny utredning. Socialsekreteraren ska i samband med omprövning ta ställning till om vårdplanen behöver revideras. Det är viktigt att tydligt ange barnets inställning till vården. Socialsekreteraren ska kommunicera utredningen med parterna, informera om rätten att inställa sig vid myndighetsutskottet samt rätten att överklaga.

När myndighetsutskottet fattat beslut ska socialsekreteraren registrera beslut om fortsatt vård efter omprövning i Procapita.

I de fall parterna överklagar beslut om fortsatt vård enligt LVU ska socialsekreteraren ta ställning till om överklagandet inkommit inom tre veckor från det att parterna tagit del av beslutet. Om överklagandet inkommit i rätt tid ska socialsekreteraren omgående skicka in överklagande, protokollsutdrag och utredning till förvaltningsrätten. Vid begäran om yttrande från förvaltningsrätten dokumenterar socialsekreteraren detta i Procapita.

Manual - Övervägande

Manual - Omprövning 

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Handläggning vid ändrad placering

Manual - Handläggning vid ändrad placering