Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Ansökan om vård som inte föregås av omedelbart omhändertagande.

Utredning enligt 11:1 SoL med stöd av 11:2 SoL

Socialsekreteraren utreder och samlar in information till vårdansökan.

Planera in tid för möten/referenssamtal i kalendern och bestäm vilken information som ska inhämtas. Planeringen behöver möjliggöra för stadsjuristen att hinna läsa utredningen före kommunicering.

Hälsoundersökning

Många barn som placeras utanför det egna hemmet har stora behov av hälso- och sjukvård som inte blivit tillgodosedda. Enligt 11 kap  3 a §  ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälsoundersökningen bör ske i samråd med vårdnadshavare och den unge. 

För information om rutiner vid beställning av hälsoundersökning, se Region Skånes hemsida.Om Region Skåne inte har möjlighet att erbjuda en tid för hälsoundersökning innan vårdansökan ska lämnas in får undersökningen genomföras i efterhand. I sådana fall ska den bokade tiden för hälsoundersökning anges i vårdansökan.

Vid hälsoundersökning dokumenterar den undersökande läkaren bedömningen i ett utlåtande. Region Skåne använder i dessa fall en egen mall. 

När hälsoundersökning har genomförts ska socialsekreteraren registrera ett beslut i journalen.

Utlåtande från hälsoundersökning används för att planera innehållet i vården.

Manual- registrera beslut Hälsoundersökning

Läkarundersökning enligt 32 § LVU


Om samtycke inte finns ska beslut om läkarundersökning fattas enligt 32 § LVU, och vårdnadshavare och barn som har fyllt 15 år ska underrättas. Beslutet går inte att överklaga. Denna läkarundersökning beslutar socialnämnden om, och den ska äga rum om den av särskilda skäl inte anses obehövlig, innan nämnden ansöker om vård enligt LVU.  
 
Till skillnad från hälsoundersökning på begäran av socialtjänst är det inte angivet hur omfattande läkarundersökningen enligt 32 § LVU ska vara. Syftet med denna läkarundersökning är att klarlägga eventuella hinder för placeringsformen som är tilltänkt. Det innebär att ett barn eller en ung person 18–20 år som undersöks av en läkare enligt § 32 LVU i de flesta fall även har behov av en hälsoundersökning vid ett senare tillfälle.  

Utlåtande från läkarundersökning används för att planera innehållet i vården.

Manual - Beslut om läkarundersökning

Vårdansökan och kommunicering

Socialsekreteraren utreder och samlar in information till vårdansökan. Vid vårdansökanWord (word, 45.4 kB) dokumenterar socialsekreteraren analys och bedömning enligt en särskild struktur. Inledningsvis ska de faktiska omständigheter som ligger till grund för ansökan sammanfattas tydligt och konkret. Därefter ska analysen omfatta bedömning av påtaglig skaderisk, vårdbehov samt varför behövlig insats inte kan ges på frivillig väg.

Vårdansökan ska kommuniceras parterna (vårdnadshavare/god man och barn över 15 år), som ska ges möjlighet att yttra sig före myndighetsutskottets sammanträde. Socialsekreteraren ska också informera om parternas rätt att begära företräde i myndighetsutskottet. Parterna ska ta ställning till samtycke till Vårdplan (BBIC).

Manual - Vårdansökan och kommunicering

Offentligt biträde

Socialsekreteraren informerar parterna om rätten till offentligt biträde. Socialsekreteraren underrättar förvaltningsrätten om parternas behov av offentliga biträden.

Beslut myndighetsutskottet (MU)

Socialsekreteraren dokumenterar myndighetsutskottets beslut att ansöka om vård enligt 1 § LVU samt 2 och/eller 3 § § LVU.  Ansökan om vård lämnas in till förvaltningsrätten.

Socialsekreteraren ska underrätta parterna och de offentliga biträdena om myndighetsutskottets beslut (beslut, utredning, vårdplan och andra bilagor).

Manual - Dokumentera beslut myndighetsutskottet

Beslut förvaltningsrätten

Förhandling i förvaltningsrätten

Kallelse till förhandling inkommer. Socialsekreteraren undertecknar och skickar tillbaka delgivningskvitto. Socialsekreteraren kontaktar omgående stadsjurist och meddelar tid för förhandling samt lämnar (genom fax, krypterad e-post eller internpost) kopia av samtliga handlingar.

Stadsjurist och socialsekreterare närvarar vid förhandling.

Socialsekreteraren dokumenterar därefter beslut i enlighet med förvaltningsrättens dom. Kopia av förvaltningsrättens dom skickas till stadsjurist.

Manual - Dokumentera beslut förvaltningsrätten

Överklagande av förvaltningsrättens dom

Om förvaltningsrättens dom överklagas kan kammarrätten förelägga socialnämnden att yttra sig. Då ska socialsekreteraren skriva ett yttrande som beslutas i myndighetsutskottet. 

Socialsekreteraren ska registrera att yttrande avges i Procapita.

Yttrande skickas in till kammarrätten. När kallelse kommer från kammarrätten ska socialsekreteraren skicka in delgivningskvitto. Socialsekreteraren kontaktar omgående stadsjurist och meddelar tid för förhandling samt lämnar kopia av dom, överklagande, yttrande och utredning.

Stadsjurist och socialsekreterare närvarar vid muntlig förhandling.

Socialsekreteraren dokumenterar därefter beslut i enlighet med kammarrättens dom. Kopia av kammarrättens dom skickas till stadsjurist.

Manual - Överklagande av förvaltningsrättens dom

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Placering enligt 11 § LVU

När dom inkommer från förvaltningsrätten ska nämnden fatta beslut om placering enligt § 11 LVU i de fall förvaltningsrätten förordnat att domen gäller omedelbart.   Om förvaltningsrättens dom inte gäller omedelbart ska samråd med stadsjurist ske huruvida domen i den delen ska överklagas.

Socialsekreteraren ska fylla i och lämna BBIC Placeringsinformation till vårdgivaren senast vid det tillfälle då barnet placeras.

Socialsekreteraren verkställer vårdbeslutet inom fyra veckor. Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kraft.

Socialsekreteraren ger parterna kopia av placeringsbeslut och överklagandehänvisning. Om parterna överklagar beslutet följer socialsekreteraren rutinen vid överklagande.

Manual - Placering enligt 11 § LVU

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Hemlighållande av vistelseort samt umgängesrestriktioner

Hemlighållande av vistelseort

Socialsekreteraren ska ta ställning till behov av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU. I brådskande fall kan beslut fattas av nämndens ordförande (enligt 6 kap 39 § kommunallagen). Beslutet är överklagbart och socialsekreteraren ska bifoga överklagandehänvisning. Om parterna överklagar ska socialsekreteraren följa rutinen för överklagande.

Umgängesrestriktioner

Socialsekreteraren ska ta ställning till behov av umgängesrestriktioner enligt 14 § LVU. I brådskande fall kan beslut fattas av nämndens ordförande (enligt 6 kap 39 § kommunallagen).  Socialsekreteraren underrättar parterna om beslutet. Socialsekreteraren ger kopia av beslut till parterna (vårdnadshavare, god man och barn över 15 år). Beslutet är överklagbart och socialsekreteraren ska bifoga överklagandehänvisning. Om parterna överklagar beslutet ska socialsekreteraren följa rutinen vid överklagande.

Manual - registrera beslut om hemlighållande av vistelseort

Manual - registrera beslut om umgängesrestriktioner

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Skyddad folkbokföring vid vård enligt 2 § LVU

Socialnämnden kan ansöka om skyddad folkbokföring för barn
som vårdas enligt 2§ LVU. Syftet ska vara att skydda barnet mot en eller båda vårdnadshavarna eller mot en annan person, om vårdnadshavaren inte vill eller förmår skydda barnet.

Ansökan om skyddad folkbokföring kräver att beslutet om vård
enligt LVU har vunnit laga kraft. Skyddad folkbokföring ger ett mycket bredare skydd jämfört med hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU eftersom sekretessen överförs till alla myndigheter. Socialnämnden ska i första hand använda sig av hemlighållande av vistelseort.

Ett beslut av Skatteverket att avslå en ansökan om skyddad
folkbokföring får överklagas av socialnämnden till förvaltningsrätten.

När vården enligt 2 § LVU upphör ska även den skyddade folkbok-föringen upphöra. Socialnämnden ska anmäla till Skatteverket att vården
har upphört. Om förhållandena ändras så att barnet inte längre har behov av skyddad folkbokföring även om behovet av vård enligt 2 § LVU kvarstår ska socialnämnden anmäla det till Skatteverket. Det sistnämnda kräver en bedömning av socialnämnden.

Beslut om att ansöka om skyddad folkbokföring, att överklaga
Skatteverkets beslut att avslå ansökan, samt beslut om bedömning och anmälan till Skatteverket att skyddad folkbokföring inte längre behövs, fattas av myndighetsutskottet.

Läs mer om bestämmelsen i Socialstyrelsens meddelandeblad.

Övervägande och omprövning

Övervägande: Var sjätte månad ska vård enligt SoL och 2§ LVU övervägas. Övervägande är en rapport till nämnden om hur vården fortlöper. Myndighetsutskottet fattar inte något beslut om vården utan om att godkänna övervägandet. Utskick av övervägande görs inte då det främst är en rapport till socialnämnden om hur vården fortlöper. Socialsekreteraren ska i samband med övervägande ta ställning till om vårdplanen behöver revideras. Det är viktigt att tydligt ange barnets inställning till vården.

Omprövning: Var sjätte månad ska vård enligt 3§ LVU omprövas. Vid omprövning av vård enligt 3§ LVU ska socialsekreteraren inleda en ny utredning. Socialsekreteraren ska i samband med omprövning ta ställning till om vårdplanen behöver revideras. Det är viktigt att tydligt ange barnets inställning till vården.

Socialsekreteraren ska kommunicera utredningen med parterna, informera om möjligheten att inställa sig vid myndighetsutskottet, rätten att överklaga samt rätten till biträde under processen. Socialsekreteraren skickar information om behov av offentligt biträde till förvaltningsrätten.

När myndighetsutskottet fattat beslut ska socialsekreteraren registrera beslut om fortsatt vård efter omprövning i Procapita.

I de fall parterna överklagar beslut om fortsatt vård enligt LVU ska socialsekreteraren ta ställning till om överklagandet inkommit inom tre veckor från det att parterna tagit del av beslutet. Socialsekreteraren ska omgående skicka in överklagande, protokollsutdrag och utredning till förvaltningsrätten. Vid begäran om yttrande från förvaltningsrätten dokumenterar socialsekreteraren detta i Procapita.

Rutin vid överklagandeWord (word, 41.3 kB)

Manual - Övervägande

Manual - Omprövning

Handläggning vid ändrad placering

Manual - Handläggning vid ändrad placering