Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Vård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Behov av vård enligt LVU

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453).  Barn under 18 år får omhändertas enligt 2 § LVU om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden, och när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Barn och unga upp till 20 år får omhändertas enligt 3 § LVU, under samma förutsättningar som nämnts ovan.

LVU-bedömningen ska omfatta om rekvisiten för vård enligt 2 § och/eller 3 § LVU är uppfyllda.

En LVU-bedömning ska också omfatta bedömning av om alla möjligheter att bevilja frivillig vård är uttömda. Det är viktigt att klargöra om ansvarig socialsekreterare varit lyhörd för de önskemål om insatser som barnet/ungdomen och vårdnadshavarna har haft, och om dessa önskemål blivit utredda och bedömda. Bedömningen ska klargöra vilka insatser som tidigare har erbjudits och varför de inte har fungerat (har den enskilde tackat nej, avbrutit insatserna eller inte varit mottaglig?). Den enskilde måste också ha fått möjlighet att samtycka till den vård som nu kommer att föreslås enligt LVU.

Bedömning om rättens beslut kan avvaktas

Om bedömning visar att det finns behov av vård enligt LVU så ska därefter bedömning göras om rättens beslut gällande vårdansökan kan avvaktas eller om det är nödvändigt att besluta om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.

Ansökan om vård vid omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Ansökan om vård som inte föregås av omedelbart omhändertagande

Begäran om att vården skall upphöra enligt 21 § LVU