Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Utforma och följa upp uppdrag till utförare - familjehemsplacering

Klicka på bilden för att förstora den

Beslut om familjehemsplacering

Socialsekreteraren lämnar en remiss till familjehemssektionen så snart som bedömning gjorts att barnet har behov av placering.  Socialsekreteraren kallas till tjänstemannamöte med familjehemssekreterare utifrån remissen samt informationsmöte inför rekrytering

Socialsekreterare upprättar en vårdplan och kommunicerar denna tillsammans med BBIC Beslutsunderlag till barnet och vårdnadshavarna innan beslut om familjehemsplacering kan fattas.

När myndighetsutskottet fattat beslut om placering registrerar socialsekreteraren beslut i Procapita.

Planera genomförande

Senast i samband med att barnet kommer till familjehem ska socialsekreteraren fylla i BBIC Placeringsinformation och lämna till familjehemmet.

Inför en placering ska behov av nätverksmöte alltid övervägas.

Planeringsmöte äger rum med utredande socialsekreterare, den barnsekreterare som ska ta över vårdansvaret, familjehemssekreteraren, familjehem, vårdnadshavare samt barn. Om alla ska närvara eller om planering behöver ske i olika konstellationer beror på vad som bedöms vara lämpligt. Om det är mer lämpligt får samtal med barnet ske enskilt, liksom samtal med vårdnadshavarna.

Socialsekreteraren gör vid behov en inskolningsplanering med barn, vårdnadshavare, familjehemssekreterare, barnsekreterare och familjehem om barnet flyttar från vårdnadshavarna eller från jourhem till familjehem och när det inte är akut.

Barnsekreteraren ansvarar för en umgängesplanering tillsammans med familjehem, barn och vårdnadshavare, och dokumenterar den löpande i journal samt i BBIC Genomförandeplan för placering.

Manual - Upprätta BBIC placeringsinformation

Manual - Upprätta BBIC genomförandeplan placering

Meddela andra myndigheter/andra inom socialtjänsten

Socialsekreteraren ansvarar för att skicka flyttanmälan till Skatteverket .

Socialsekreteraren ska se till att socialnämnden fattar beslut om ändrad betalningsmottagare och meddelar Försäkringskassan detta angående barnbidrag/bostadsbidrag/underhållsstöd med mera samt skriver underlag till CSN om ändrad betalningsmottagare i de fall ungdomen har studiebidrag.

Socialsekreteraren räknar ut vårdnadshavarens ersättningsskyldighetWord (word, 39.5 kB). Information till föräldrarWord (word, 44.2 kB).

Fullmakt för hälso- och sjukvårdWord (word, 22.5 kB), skolaWord (word, 49.1 kB) och apotekPDF (pdf, 77.3 kB) ska inhämtas av socialsekreteraren.

Socialsekreteraren ansvarar för att informera förskola eller grundskolaWord (word, 49.5 kB)/gymnasieskolaWord (word, 44.3 kB) om att barnet placerats och för att planera för en överlämning om barnet ska byta förskola eller skola.

En hälsoundersökning ska ha planerats och beställts inför eller i samband med placeringen. Om undersökningen inte har genomförts på grund av exempelvis väntetid till läkarbesöket ska barnsekreteraren bevaka att undersökningen blir genomförd.

Barnchecklistaexcel (excel, 12.3 kB) vid placering i familjehem.

Placering startar

Barnet skolas in i familjehemmet utifrån dess behov. Det är viktigt att ha enskilt samtal med barnet i samband med placeringsstarten, och att följa upp hur barnet har det genom täta och kontinuerliga kontakter i början av placeringen.

Ett överlämningsmöte med utredande socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare, vårdnadshavare och barn ska äga rum.  Överlämningsmötet kan ske vid mer än ett tillfälle och i olika konstellationer beroende på vad som är lämpligt. Vid överlämningsmötet bokar barnsekreteraren in tid för barnsamtal, hembesök samt uppföljningsmöte.  

Barnsekreteraren upprättar och fastställer BBIC Genomförandeplan för placering.

För de barn som motsvarar kriterierna - det vill säga varaktigt familjehemsplacerade barn som när insatsen påbörjas går i förskoleklass t.o.m. åk 7 - ska en anmälan till Skolfam göras.

Manual - Verkställa beslut

Manual - Tilldelning av resurs

Manual - Upprätta BBIC genomförandeplan placering

Placering pågår

Under placeringen sker en rad olika aktiviteter och åtgärder utifrån behov.  Det kan röra sig om telefonkontakter eller möten med skolan, hälso- och sjukvården, vårdnadshavarna eller andra i det privata och professionella nätverket runt barnet, samt hembesök i familjehemmet.  Vid behov, till exempel om barnet har många olika kontakter med olika myndigheter och verksamheter, kan ett SIP-möte sammankallas. Det är viktigt att löpande följa upp stöd och insatser från andra verksamheter och myndigheter.  Om barnet eller vårdnadshavarna har en insats från socialtjänstens öppenvård ska även den följas upp.

Enskilda samtal med barnet ska äga rum minst två gånger per halvår i enlighet med Malmö stads riktlinjer för barn- och ungdomsvården.

Om det kommer in en orosanmälan gällande ett familjehemsplacerat barn ska barnsekreteraren göra en förhandsbedömning och ta ställning till om en utredning ska inledas. Barnsekreteraren ansvarar för utredningen, som ska genomföras på samma sätt som när det gäller ett barn som inte är placerat.

Placerade barns skolgång och hälsa ska följas särskilt noga. Som stöd för det finns samverkansdokument i BBIC som kan användas även under uppföljning av placeringar.

Manual - Upprätta samordnad individuell plan (SIP)

Manual - BBIC Samverkansdokument

Uppföljningsmöte

Uppföljningsmöte ska ske minst var sjätte månad. Det kan vara lämpligt att ha uppföljningsmöte i samband med att vården ska övervägas. Barnsekreteraren ansvarar för att sammankalla till mötet. Som regel är det barnet, vårdnadshavare/god man, familjehemsföräldrar och familjehemssekreteraren som deltar. Barnsekreteraren har ett förberedande samtal inför uppföljningsmötet med barnet. Det är viktigt att planera och lägga upp mötet på ett sätt så att barnet kan vara delaktig utifrån sina förutsättningar vad gäller ålder och mognad. 

Barnsekreteraren ansvarar för att dokumentera information löpande i barnets akt. I samband med uppföljning bör BBIC Uppföljning av placering användas för en mer systematisk dokumentation av utveckling och måluppfyllelse. Måluppfyllelse kan bedömas med hjälp av den skala som finns i BBIC:s metodstöd.

Om behov av placering kvarstår reviderar barnsekreteraren genomförandeplanen för kommande biståndsperiod och kommunicerar den till barnet, familjehemmet och vårdnadshavarna.

Se även familjehemsprocess - uppföljning av insats.

Manual - Upprätta BBIC uppföljning av vård.

Särskilt om På väg

På väg är ett enkätmaterial som ska användas för att kartlägga behov av stöd hos placerade tonåringar, inför planerad utflytt från familjehem eller institution till eget boende.  Många unga som har vuxit upp eller bott många år i familjehem har särskilda behov av stöd för att kunna klara ett eget boende och självständigt vuxenliv. De saknar ofta det nätverk som andra ungdomar har. 

Enkäten finns i tre versioner som riktar sig till ungdomen, vårdnadshavare/förälder/god man och vårdgivare. Utifrån vad som framkommer i enkäterna ska insatser utformas för att ungdomen ska få stöd inom de områden där det finns behov. En del ungdomar behöver också stöd efter att de flyttat till eget boende. Om den unge vill ansöka om stöd gör barnsekreteraren en utredning av behov och lämplig insats.

För att det ska finnas tid att arbeta med de områden där den unge behöver stöd med förberedelser är det viktigt att gå igenom På väg-enkäterna senast ett år innan planerad utflytt.

På väg finns som BBIC Stöddokument PDF i Navigatorn i Procapita.

När barnet blir myndigt

När ett placerat barn blir myndigt ska barnsekreteraren fatta ett nytt biståndsbeslut vid fortsatt familjehemsplacering. Ny vårdplan och ny genomförandeplan ska upprättas.

Vård enligt 2§ LVU upphör när den unge blir myndig. Ett beslut måste fattas avseende vårdens upphörande. Vid fortsatt placering enligt SoL ska socialsekreteraren inleda ny utredning och fatta beslut om bistånd. Om den unge är placerad enligt 3§ LVU upphör vården inte per automatik när den unge blir myndig. Det tillkommer då ytterligare ett moment vid omprövning där det ska motiveras att fortsatt LVU-vård är lämpligare än annan vård.

Beslut om hemlighållande av vistelseort samt umgängesrestriktioner

Vid behov ska barnsekreteraren ta ställning till behov av hemlighållandeWord (word, 50.2 kB) av vistelseort enligt 14 § LVU. Beslut fattas av nämnd. Vid brådskande behov ska beslut fattas av nämndens ordförande (enligt 6 kap 36 § kommunallagen). Att det är brådskande och att ett beslut inte kan vänta till nämndens sammanträde måste motiveras särskilt.

Vid behov ska barnsekreteraren ta ställning till behov av umgängesrestriktionerWord (word, 50.2 kB) enligt 14 § LVU. Beslut fattas av nämnd. Vid brådskande behov ska beslut fattas av nämndens ordförande (enligt 6 kap 36 § kommunallagen). Att det är brådskande och att ett beslut inte kan vänta till nämndens sammanträde måste motiveras särskilt.

Barnsekreteraren underrättar parterna om beslutet. Barnsekreteraren ger kopia av beslut till parterna (vårdnadshavare, god man och barn över 15 år). Besluten är överklagbara. Barnsekreteraren ska bifoga överklagandehänvisning. Om parterna överklagar beslutet ska barnsekreteraren följa rutinen vid överklagande.

Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden.

Dessa beslut ska övervägas var 3:e månad.

Manual  -  Beslut om hemlighållande av vistelseort 

Manual - Beslut om umgängesrestriktioner.

Rutin vid överklagandeWord (word, 46.8 kB)

Övervägande/omprövning

Barnsekreteraren har under uppföljningen av vården samlat in uppgifter om både barnets situation och om hur eventuella särskilda insatser fungerar. Dessa uppgifter ska sammanställas med hjälp av BBIC Uppföljning av vård. Uppföljningen fungerar som underlag för att överväga eller ompröva vården.

Till skillnad från uppföljningen som fokuserar på barnets utveckling och resultaten av de faktiska insatserna, så handlar övervägandet mer om huruvida vården fortfarande behövs och i så fall hur den ska inriktas.

På motsvarande sätt är omprövningen mer inriktad på barnets och vårdnadshavarnas nuvarande situation och vårdens fortsättning än på resultaten av de faktiska insatserna.

Mer om övervägande och omprövningWord (word, 43 kB)

Manual - Övervägande

Manual - Omprövning

Ny utredning

Om det framkommer behov som den aktuella insatsen inte kan tillgodose ska barnsekreteraren inleda ny utredning för att utreda behov av eventuell annan eller ytterligare insats.

Placering fortgår

Vid övervägande - BBIC övervägande används som underlag för information till socialnämnden.

Vid omprövning - BBIC omprövning och BBIC beslut används som underlag för beslut i socialnämnden.

Placering fortgår, se placering pågår.

Placering avslutas

En familjehemsplacering kan avslutas på olika sätt; planerat avslut, oplanerat avslut/avbrott, sammanbrott följt av annan dygnsvård.

Vid avslut av placering ska barnsekreteraren göra en bedömning av nuvarande och framtida risk för att barnet ska fara illa. Bedömningen görs med stöd av BBIC:s skala för riskbedömning. Denna ska dokumenteras i BBIC Uppföljning av vård.

Manual - Avsluta insats och resurs