Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Utforma och följa upp uppdrag till utförare - öppenvårdsinsats

Klicka på bilden för att förstora den.

Beslut om öppenvårdsinsats

BBIC Beslutsunderlag dokumenterar socialsekreteraren bedömning av centrala behov, som ska vara fokus för insatsen, samt formulerar målen. Inför beslut om insats ska socialsekreteraren överväga vilka alternativa insatser som kan tillgodose barnets och familjens behov. Socialsekreteraren ska motivera valet av insats. Socialsekreteraren kan konsultera öppenvårdens personal kring hur en familjs behov bäst ska tillgodoses, för att hitta rätt insats.

Förberedelserna inför att starta en insats kan se olika ut. Socialsekreteraren ska ta kontakt med utföraren av insatsen innan uppstart för att gemensamt komma överens om hur det ska gå till. Vid behov kan socialsekreteraren boka ett informationsmöte innan beslut om insats fattas. Det kan vara ett tjänstemannamöte eller ett möte med familjen. Om familjen samtycker kan ett uppstartsmöte bokas. Dessa möten sker ofta redan i slutet av utredningsfasen, för att insatsen ska kunna starta när beslutet fattas.

Utforma uppdrag till utförare

Målen som socialsekreteraren skrivit i avsnittet Analys och bedömning i BBIC Beslutsunderlag ska dokumenteras i BBIC Uppdrag till utförare. Uppdrag till utförare fungerar som remiss till öppenvården. Ärendet fördelas till en behandlare, som kontaktar utredaren. Om det finns behov kan behandlare och utredare ha ett tjänstemannamöte innan uppstartsmötet för att stämma av uppdragets mål samt planera mötet.

Manual - Dokumentera i BBIC uppdrag till utförare

Målformulering

Några tips för målformuleringsarbetet är att så långt som möjligt ta fram dem tillsammans med barnet och vårdnadshavare/god man, att inte ha för många mål och att målen ska vara realistiska. Det är viktigt att målen är så konkreta som möjligt för att det ska gå att bedöma när de är uppfyllda.

Socialsekreteraren kan samråda med behandlaren kring om målen är tillräckligt tydliga och möjliga att arbeta med inom ramen för den beviljade insatsen.

Öppenvårdsinsats startar

Utredande socialsekreterare ansvarar för att sammankalla familjen, det vill säga alla som är berörda av insatsen, till ett uppstartsmöte inom två veckor efter att ärendet är fördelat till behandlare inom öppenvården. Det är viktigt att kallelsen till mötet tydliggör att både vårdnadshavare/god man och barn är inbjudna.

Barnets rätt att delta i mötet kräver anpassning efter barnets behov så att barnet förstår och får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barnet ska alltid delta om det inte bedöms olämpligt.

Uppstartsmöte

Möte äger rum med barnet, vårdnadshavare/god man och andra berörda. Behandlaren presenterar hur öppenvården arbetar och bestämmer tillsammans med familjen ramar, som exempelvis frekvens för träffar och liknande. Vid mötet går utredare, behandlare och familj tillsammans igenom Uppdrag till utförare och stämmer av med familjen kring samtycke. Behandlaren bokar in första behandlingstillfället i sittande möte.

Socialsekreteraren ansvarar för att boka ett uppföljningsmöte för att följa upp insatsen en månad innan biståndet löper ut.

Socialsekreteraren dokumenterar uppstartsmötet i aktanteckning.

Checklista för uppstartsmöteWord (word, 35.5 kB)

Manual - Verkställa beslut

Manual - Tilldelning av resurs

Manual - Skapa aktanteckning

Genomförandeplan

Vid uppstartsmötet kan behandlaren och familjen börja utforma en genomförandeplan. Behandlaren ansvarar för att dokumentera i Malmö stads genomförandeplan för öppenvårdsinsats. 

I de verksamheter som använder Journal Digital ska behandlaren dokumentera genomförandeplanen där och skicka den i pappersform till socialsekreteraren när den är klar. 

Målen i Uppdrag till utförare bryts ner till delmål och insatsens innehåll konkretiseras. Genomförandeplanen kan också utformas efter ytterligare ett par samtal mellan familj och behandlare, men ska färdigställas inom 6 veckor från det att insatsen startat. 

Manual - Upprätta Malmö stads genomförandeplan för öppenvårdsinsats.

Särskilt om extern öppenvård

Socialsekreteraren ansvarar för att utforma Uppdrag till utförare.  Den externa utföraren ansvarar för att upprätta en genomförandeplan. Socialsekreteraren begär in den externa utförarens genomförandeplan och förvarar i barnets akt.

Socialsekreteraren ansvarar för att avtal skrivs med den externa utföraren i samband med att uppdraget lämnas. Avtal skrivs på av ansvarig sektionschef.

Inför uppföljning ska socialsekreteraren begära in ett skriftligt underlag där utföraren beskriver hur insatsen har fungerat och om målen är uppfyllda. Socialsekreteraren dokumenterar i journalen att en sådan inkommit.

Öppenvårdsinsats pågår

Innehållet i öppenvårdsinsatsen och de aktiviteter som behandlaren utför tillsammans med barn och vårdnadshavare varierar utifrån mål och behov. När insatsen startar gör behandlaren och familjen en prioritering av vilka mål de ska börja arbeta med.

Kontakten med behandlaren kan ske på olika sätt, vilka avtalas tillsammans med familjen.

Samordning och samverkan med andra, såsom skolan och hälso- och sjukvården är ofta en viktig del i insatsen. Det kan ske genom bland annat nätverksmöten, sociala insatsgrupper (SIG) eller Samordnad individuell plan (SIP).

Behandlare ansvarar för att dokumentera den löpande kontakten och eventuellt avstämningsmöte i journalanteckningar. 

Manual - Upprätta Samordnad individuell plan (SIP)

Uppföljning av öppenvårdsinsats

Inför uppföljning sammanfattar behandlaren insatsen i ett skriftligt underlag (BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats) senast en vecka innan tiden för uppföljningsmötet. I de verksamheter som använder Journal Digital ska behandlaren dokumentera i uppföljningsdokumentet och skicka den till socialsekreteraren senast en vecka innan uppföljningsmötet. Socialsekreteraren och behandlaren stämmer av om ytterligare information behöver inhämtas inför uppföljningen.

Manual - Upprätta BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats

Särskilt om barnsamtal inför uppföljningsmöte

Det kan vara svårt för barnet eller ungdomen att uttrycka sin åsikt på uppföljningsmötet när föräldrar och andra vuxna är närvarande. Socialsekreteraren ska erbjuda ett barnsamtal inför uppföljningsmötet för att ta reda på vad barnet eller ungdomen tycker om insatsen. Barnsamtal äger rum efter bedömning av barnets ålder och mognad, samt om barnet själv vill det och det inte är olämpligt av andra anledningar. Barnsamtal kan ske utan vårdnadshavarnas samtycke, men inte utan att vårdnadshavarna har informerats. Utgångspunkten ska alltid vara att man har ett samtycke.

Uppföljningsmöte

Socialsekreteraren ansvarar för att uppföljningsmöte äger rum tillsammans med barn, vårdnadshavare/god man, behandlare och eventuella andra berörda som det bedöms lämpligt att bjuda in. Det är viktigt att alltid ge barnet möjlighet att vara med, samt att anpassa mötet så att barnet kan uttrycka sin åsikt.

Uppdrag till utförare, Malmö stads genomförandeplan för öppenvårdsinsatser  och BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats är underlag för uppföljningsmötet, tillsammans med annan information som inhämtats.

Behandlaren ansvarar för att utveckling och måluppfyllelse dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats. Socialsekreteraren ansvarar för att bedömningen dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats. BBIC:s skala för att bedöma måluppfyllelse ska användas.

I samband med uppföljningsmöte ska behandlaren gå igenom och samtala med barnet om barnenkätens frågor för att delaktiggöra barnet i sin insats. Det är viktigt att barnet vid dessa tillfällen har möjlighet att påverka en förändring i insatsens genomförande. Barnenkäten avser barn i åldrarna 4-18 år. När enkäten är besvarad lämnar behandlaren den för sammanställning till sin sektionschef eller annan utsedd ansvarig person på avdelningen.

Rutin för uppföljningsmöteWord (word, 35.5 kB)

Manual - BBIC Samverkansdokument

Barnenkät för insatser i öppenvårdWord (word, 66.1 kB)

Bedömning

Uppföljning av beviljad öppenvårdsinsats ska ske minst var sjätte månad. I samband med att biståndsperioden löper ut ska beslut om fortsatt bistånd fattas.

Manual - Registrera beslut om fortsatt bistånd

Utredning

Socialsekreteraren beslutar om att inleda ny utredning om det i samband en uppföljning framkommer behov som den aktuella insatsen inte kan tillgodose, eller om det finns oro för barnets situation i samband med att föräldrarna tackar nej till fortsatt insats.

Insats fortgår

Om bedömningen i samband med uppföljningsmötet är att det finns behov av fortsatt insats fattar socialsekreteraren beslut om fortsatt bistånd.  Insatsen fortsätter i enlighet med beslut om fortsatt bistånd och med det innehåll som överenskommits vid uppföljningsmötet.

Uppföljningsmöte äger rum senast sex månader efter beslut om fortsatt bistånd, dock senast en månad innan biståndet går ut.

Eventuell revidering av uppdrag

Socialsekreteraren ansvarar för att dokumentera eventuella ändringar i ett nytt Uppdrag till utförare eller Uppdrag till utförare som omfattar genomförandeplan utifrån vad som framkommit vid uppföljningsmötet.

Behandlaren ansvarar för att dokumentera ändringar i en ny genomförandeplan för öppenvårdsinsats.

Insats avslutas

Det kan finnas flera orsaker till att insatsen avslutas; att målen med insatsen är uppfyllda, att familjen tackar nej till fortsatt insats eller att insatsen inte leder till måluppfyllelse. Detta dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats.

Om bedömningen är att målen med insatsen är uppnådda och vårdbehovet tillgodosett ska socialsekreteraren göra en bedömning av nuvarande och framtida risk för att barnet ska fara illa. Bedömningen görs med stöd av BBICs skala för riskbedömning. Denna ska dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats. I de verksamheter som har Journal Digital dokumenterar behandlaren i det uppföljningsdokument som finns i det systemet.

I samband med att insatsen avslutas ska behandlaren gå igenom och samtala med barnet om barnenkätens punkter för att delaktiggöra barnet och ta reda på vad barnet tyckt om sin insats. Enkäten avser barn i åldrarna 4-18 år. När enkäten är besvarad lämnar behandlaren den för sammanställning till sin sektionschef eller annan utsedd ansvarig person på avdelningen.

Manual - Avsluta insats och resurs.

Barnenkät för insatser i öppenvårdWord (word, 66.1 kB)