Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Utforma och följa upp uppdrag till utförare - kontaktperson/familj

Klicka på bilden för att förstora den.

Beslut om kontaktperson/familj

BBIC Beslutsunderlag dokumenterar socialsekreteraren
bedömning av centrala behov, som ska vara fokus för insatsen, samt formulerar mål. Inför beslut om insats ska socialsekreteraren överväga vilka alternativa insatser som kan tillgodose barnets och familjens behov. Socialsekreteraren ska motivera valet av insats.

Matchning

När det står klart att ett barn eller ungdom har behov av kontaktperson eller kontaktfamilj lämnar socialsekreteraren remiss till familjehemsvården. Familjehemssekreteraren utreder kontaktperson/kontaktfamilj och föreslår för ansvarig socialsekreterare efter övervägande kring matchning. Socialsekreteraren och familjehemssekreteraren samråder för en bedömning av matchning till lämplig kontaktperson/familj. 

Familjehemssekreteraren tar den första
kontakten med uppdragstagaren. Familjehemssekreteraren ansvarar för att diskutera de ekonomiska frågorna med uppdragstagaren och att upprätta avtal när samtliga parter är överens om när insatsen ska sättas igång.

Ansvarig socialsekreterare tar kontakt med kontaktpersonen/familjen innan uppstart för presentation av uppdraget samt för att gemensamt komma överens om hur uppstart ska gå till. Detta sker ofta redan i slutet av utredningsfasen, för att insatsen ska kunna starta när beslutet fattas.

Ett möte med barnet/den unge, vårdnadshavarna och den tilltänkta kontaktpersonen/familjen, socialsekreterare samt ev. familjehemssekreteraren äger rum. Detta sker ofta redan i slutet av utredningsfasen. Om barnet/den unge och vårdnadshavarna samtycker till valet av kontaktperson/familj kan en planering för insatsen göras.

När samtliga parter har samtyckt dokumenterar socialsekreteraren beslutet i BBIC Beslut.

Utforma uppdrag till utförare

Därefter ska socialsekreteraren utforma ett uppdrag gällande insatsen som dokumenteras i BBIC Genomförandeplan kontaktperson mfl omfattar uppdrag.

Målen som socialsekreteraren dokumenterat i Analys och Bedömning i BBIC Beslutsunderlag ska även dokumenteras i BBIC Genomförandeplan kontaktperson mfl som omfattar uppdrag.

Manual - Upprätta BBIC genomförandeplan kontaktperson mfl som omfattar uppdrag.

Målformulering

Några tips för målformuleringsarbetet är att så långt som möjligt ta fram dem tillsammans med barnet och vårdnadshavare/god man, att inte ha för många mål, att målen ska vara realistiska samt vara riktade till den specifika insatsen och det kontaktpersonen/kontaktfamiljen ska arbeta med. Det är viktigt att målen är så konkreta som möjligt för att det ska gå att bedöma när de är uppfyllda.

Insats startar

Utredande socialsekreterare ansvarar för att sammankalla familjen, det vill säga alla som är berörda av insatsen, till ett möte inom två veckor efter att familjen samtyckt till en matchning med en kontaktperson/familj. Det är viktigt att kallelsen till mötet tydliggör att både vårdnadshavare/god man och barn är inbjudna.

Barnet ska alltid delta om det inte bedöms olämpligt.

Uppstartsmöte och utforma genomförandeplan

Möte äger rum med barnet/den unge, vårdnadshavare/god man och kontaktperson/familj. Vid mötet planerar socialsekreterare,  familj och kontaktperson/familj insatsen tillsammans med utgångspunkt i BBIC Genomförandeplan kontaktperson mfl som omfattar uppdrag.

Målen bryts vid behov ner till delmål och insatsen konkretiseras vad gäller frekvens och innehåll. En prioritering bland målen kan behöva göras. Det ska även framgå hur ofta samt på vilket sätt som kontaktperson/kontaktfamilj ska rapportera till socialsekreteraren om innehållet i träffarna samt hur insatsen fungerar.

Genomförandeplanen bör fastställas senast i samband med uppstartsmötet. I vissa fall kan det behövas ytterligare samtal. Det ska inte ta mer än 3 veckor från det att insatsen startat att färdigställa genomförandeplanen. 

Socialsekreteraren ansvarar vid detta möte för att boka ett uppföljningsmöte. Som regel sker uppföljning i samband med beslut om omprövning och eventuell fortsatt bistånd. Uppföljningsmöte ska äga rum minst en månad innan biståndet löper ut för att familjen och uppdragstagaren ska hinna avsluta i tid om insatsen inte ska förlängas.

Socialsekreteraren dokumenterar i aktanteckning att uppstartsmöte har ägt rum samt vilka som deltagit.

Socialsekreteraren verkställer beslut i Procapita och tilldelar resurs.

Manual - Verkställa beslut

Manual - Tilldelning av resurs

Manual - Skapa aktanteckning

Särskilt om avtal

Familjehemssekreteraren ansvarar för att upprätta avtal med kontaktfamiljen eller kontaktpersonen samt lägga in denne som resurs i Procapita.

Insats pågår

Innehållet i insatsen och de aktiviteter som kontaktpersonen/familjen utför tillsammans med barn och/eller vårdnadshavare varierar utifrån mål och behov.

Kontakten med kontaktpersonen/familjen kan ske på olika sätt, vilka avtalas tillsammans med familjen. Kontaktpersonen ansvarar för att återkoppla till socialsekreteraren kontinuerligt om hur insatsen fungerar och om några förändringar behöver göras.

Socialsekreteraren ansvarar för eventuellt behov av samordning och samverkan med andra, såsom skolan och hälso- och sjukvården. Det kan ske genom bland annat nätverksmöten, sociala insatsgruppen (SIG) eller Samordnad individuell plan (SIP).

Socialsekreteraren ansvarar för dokumentation i journalen.

Manual - Upprätta samordnad individuell plan (SIP)

Manual - BBIC Samverkansdokument

Uppföljning av kontaktperson/familj

Vid insats i form av kontaktperson/kontaktfamilj ansvarar socialsekreteraren för all informationsinhämtning och dokumenterar uppföljning samt beslut i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats.

Manual - Upprätta BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats

Särskilt om barnsamtal inför uppföljningsmöte

Det kan vara svårt för barnet eller ungdomen att uttrycka sin åsikt på uppföljningsmötet när föräldrar och andra vuxna är närvarande. Socialsekreteraren ska erbjuda ett barnsamtal inför uppföljningsmötet för att ta reda på vad barnet eller ungdomen tycker om insatsen. Barnsamtal äger rum efter bedömning av barnets ålder och mognad, samt om barnet själv vill det och det inte är olämpligt av andra anledningar. Barnsamtal kan ske utan vårdnadshavarnas samtycke, men inte utan att vårdnadshavarna har informerats. Utgångspunkten ska alltid vara att man har ett samtycke.

Uppföljningsmöte

Socialsekreteraren ansvarar för att uppföljningsmöte äger rum minst en månad innan biståndsperioden löper ut tillsammans med barn, vårdnadshavare/god man, kontaktperson/familj och eventuella andra berörda som det bedöms lämpligt att bjuda in. Det är viktigt att alltid ge barnet möjlighet att vara med, samt att anpassa mötet så att barnet kan uttrycka sin åsikt.

BBIC Genomförandeplan kontaktperson mfl som omfattar uppdrag och BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats är underlag för uppföljningsmötet, tillsammans med annan information som eventuellt inhämtats.

Socialsekreteraren ansvarar för att utveckling och måluppfyllelse dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats. BBIC:s skala för att bedöma måluppfyllelse ska användas, och socialsekreteraren ansvarar för att bedömningen dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats.

Bedömning

Uppföljning av beviljad kontaktperson-/kontaktfamiljsinsats ska ske minst var sjätte månad. I samband med att biståndsperioden löper ut ska beslut om fortsatt bistånd fattas.

Vid fortsatt bistånd lämnar socialsekreteraren kopia av förlängt bistånd till familjehemssekreteraren och berörda parter. Familjehemssekreteraren ansvarar för att upprätta nytt avtal.

Manual - Registrera beslut om fortsatt bistånd

Utredning

Socialsekreteraren beslutar om att inleda ny utredning om det i samband en uppföljning framkommer behov som den aktuella insatsen inte kan tillgodose, eller om det finns oro för barnets situation i samband med att föräldrarna tackar nej till fortsatt insats.

Insats fortgår

Insatsen fortsätter i enlighet med beslut om fortsatt bistånd och med det innehåll som överenskommits vid uppföljningsmötet.

Uppföljningsmöte bör äga rum senast en månad innan biståndsperioden löper ut, för att familjen och uppdragstagaren ska hinna avsluta kontakten om biståndet ska upphöra.

Eventuell revidering av uppdrag

Socialsekreteraren ansvarar för att dokumentera eventuella ändringar samt prioriteringar avseende uppsatta mål i en ny BBIC Genomförandeplan kontaktperson mfl som omfattar uppdrag utifrån vad som framkommit vid uppföljningsmötet.

Insats avslutas

Det kan finnas flera orsaker till att insatsen avslutas; att målen med insatsen är uppfyllda, att familjen tackar nej till fortsatt insats eller att insatsen inte leder till måluppfyllelse. Beslutet dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats.

Om bedömningen är att målen med insatsen är uppnådda och vårdbehovet tillgodosett ska socialsekreteraren göra en bedömning av nuvarande och framtida risk för att barnet ska fara illa. Bedömningen görs med stöd av BBICs skala för riskbedömning. Denna ska dokumenteras i BBIC Uppföljning av öppenvårdsinsats.

Manual - Avsluta insats och resurs