Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Hantera ansökan/anmälan

Klicka på bilden för att förstora den

Anmälan/Ansökan inkommer

  • Anmälan/ansökan kan inkomma via telefon, mail, fax, brev, besök. Uppmuntra till skriftlig anmälan.
  • Kontrollera förekomst på samtliga familjemedlemmar.
  • Kontrollera avdelningstillhörighet (KIR) Regler om ärendens avdelningstillhörighet.
  • Dokumentera i BBIC Ansökan eller Anmälan/information på annat sätt.  Vid skriftlig anmälan/ansökan ska denna sammanfattas kort i BBIC-dokumentet Anmälan/information på annat sätt.

Manual - Aktualisering anmälan/ansökan

Omedelbar skyddsbedömning

Socialsekreteraren som tar emot anmälan ansvarar för att göra en omedelbar skyddsbedömning och att dokumentera den i BBIC Anmälan/information på annat sätt.  Skyddsbedömningen kan leda till att en utredning behöver inledas omgående. 

Bekräftelse till anmälaren

Socialsekreteraren ansvarar för att bekräftelse om mottagen anmälanWord (word, 43.9 kB) sker skriftligt eller muntligt.

Socialsekreteraren ska informera anmälare som omfattas av uppgiftsskyldighet (t.ex. förskola, skola, sjukvård) att de har möjlighet att begära återkoppling på om en utredning redan pågår eller om en utredning har inletts eller inte har inletts med anledning av anmälan.

Manual - Skapa brev

Förhandsbedömning

Vid en förhandsbedömning ska socialsekreteraren utgå från; skyddsbedömningen som gjordes omedelbart, genomgång av tidigare kännedom samt kontakter. Socialtjänsten får ta del av det som är tidigare känt om barnet inom den egna socialtjänsten. Under förhandsbedömningen kan socialtjänsten kontakta den eller de personer som anmälan rör. Om anmälan behöver förtydligas kan en förnyad kontakt tas med anmälaren. En förhandsbedömning är inte en mindre utredning utan enbart en bedömning som syftar till att besvara frågan om en utredning ska inledas eller inte. Behövs ytterligare samtal eller kontakter med andra än familjen och anmälaren ska en utredning inledas.

Socialsekreteraren behöver vara uppmärksam kring på vilka grunder han eller hon bygger sin bedömning, så att den inte styrs av förutfattade antaganden om kön, etnicitet eller andra sådana omständigheter. BBIC:s grundprincip om likvärdiga möjligheter för alla barn ska genomsyra handläggningen.

Kallelse till besök för samtal om anmälan kan ske via telefonsamtal eller brevWord (word, 44 kB).

Dokumentera underlag för beslut om att inleda utredning i BBIC Ansökan eller BBIC Anmälan/information på annat sätt.

Misstänkt barnmisshandel eller andra övergrepp

Om anmälan rör misstänkt barnmisshandel eller annan form av övergrepp finns särskilda rutiner för hur kontakten med vårdnadshavare och barn ska ske, samt för kontakt med Kriscentrum för barn och ungdomar och polis.  

Checklista misstänkt barnmisshandel eller andra övergreppWord (word, 46.2 kB)

Checklista polisanmälanWord (word, 43.7 kB)

Blankett för att polisanmäla misstanke om brott riktat mot barnPDF (pdf, 174.4 kB)

Kriscentrum för barn och ungdomar

Kriscentrum boende heder

Samtal med: familj, anmälare

Samtal sker utifrån anmälan. Ett anmälningsmöte med familjen och anmälaren kan ge viktig information och vara en del av det underlag som ska bedömas.

Enskilt samtal med barn

Enskilt samtal bokas in med hänsyn till barnets ålder och mognad. Samtal sker utifrån anmälan. Det är viktigt att ta reda på barnets uppfattning om innehållet i anmälan.

Beslut

Beslut att inleda utredning eller inte ska fattas inom 14 dagar. Socialsekreteraren ska underrätta barn och vårdnadshavare/god man beslutet och vad det innebär via telefon eller brev.                             Brevmall inleda utredningWord (word, 45.1 kB) - Brevmall inte inleda utredningWord (word, 44.9 kB).

Information till föräldrar om hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och familjer ges till familjen.

Om den som gjort anmälan omfattas av anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL, så har socialtjänsten möjlighet att återkoppla till honom eller henne om det har inletts en utredning eller inte med anledning av anmälan, eller om det redan pågår en utredning om barnet. Detta kan göras utan hinder av sekretess, men innehållet i beslutsunderlaget eller annat underlag om vad som utreds får däremot inte lämnas ut.

Manual - Beslut att inte inleda utredning

Manual - Beslut att inleda utredning

Manual - Beslut om polisanmälan

Utredning inleds inte

Socialsekreteraren dokumenterar och registrerar beslut att inte inleda utredning och knyter beslutet till befintlig akt. Om det inte finns en befintlig akt ska socialsekreteraren skriva ut aktualiseringen och sätta den i kronologisk pärm. 

Manual - Beslut att inte inleda utredning

Utredning inleds

Socialsekreteraren dokumenterar och registrerar beslut att inleda utredning.

Inled utredning enligt 11:1 SoL vid ansökan och enligt 11:1 SoL med stöd av 11:2 SoL vid anmälan.

Manual - Beslut att inleda utredning