Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Kärnprocesser barn- och ungdomsvård och familjehemsvård

Här samlas de kommungemensamma processerna inom verksamhetsområdet barn- och ungdomsvård och familjehemsvård. Kärnprocesserna ägs och förvaltas av socialtjänstavdelningarnas avdelningschefer.

En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat (SOSFS 2011:9). Arbetet inom verksamheten barn och familj i Malmö stad regleras av lagar och andra föreskrifter på nationell nivå och av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser till barn och unga på lokal nivå. Kärnprocesserna ska ses som ett komplement till dessa.

Förvaltningens riktlinjer anger att alla insatser och vård bland annat ska vara effektiv och jämlik. All utredning och bedömning, samt planering, genomförande och uppföljning av insatser  sker enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). En av grundprinciperna för BBIC är likvärdiga möjligheter för alla barn, oavsett kön, sexuell identitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Malmö stad har antagit en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som omfattar alla nämnder och förvaltningar. Den anger att alla verksamheter ska ge likvärdig service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning och likvärdig fördelning av resurser till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Läs mer här.

Rutin för hantering av kärnprocesser inom IOF i Malmö stadPDF (pdf, 457.9 kB)

Logg för senaste ändringar i kärnprocess barn- och ungdomsvårdWord (word, 14.2 kB)
Skapades: 2019
Processägare: Avdelningschefer inom fokusområdet barn och unga
Redaktör: Paulina Franzén, strategiska avdelningen

Processen håller på att revideras, en ny logg kommer läggas upp här när revideringen är klar.
Skapades: -
Processägare: Avdelningschefer inom fokusområdet barn och unga
Redaktör: Ann-Christin Rosenlund, strategiska avdelningen

I högermenyn finns länk till Procapitamanual och sammanställning av de beslutsformuleringar som ska användas vid handläggning inom barn och familj.

Kärnprocess barn- och ungdomsvård

Kärnprocess familjehemsvård