Om avvikelser och lex Sarah

Genom att rapportera när något blir fel bidrar du till en bättre verksamhet. Det är andemeningen i lex Sarah som gäller sedan juli 2011.

Avvikelsehantering

I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när det gäller kraven på kvalitet. Det är då viktigt att det tas om hand i verksamhetens systematiska förbättringsarbete, till exempel genom hantering av kvalitetsavvikelser och klagomål. Vid vissa tillfällen inträffar händelser i en verksamhet som är missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som ska rapporteras enligt bestämmelserna om lex Sarah.

Lex Sarah

Från och med 1 juli 2011 omfattar lex Sarah hela socialtjänsten (dvs vård- och omsorgsverksamheten och individ- och familjeomsorgen) samt LSS-verksamheten.

Enligt lagen ska var och en som fullgör uppgifter inom dessa verksamheter medverka till att verksamheten och insatserna är av god kvalitet. Lagstiftningen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet, eftersom den kan förebygga uppkomsten av missförhållanden och bidra till att upptäcka brister i verksamheten. Centrala skyldigheter i bestämmelserna om lex Sarah är rapporteringsskyldighet, utredningsskyldighet, skyldighet att avhjälpa eller undanröja missförhållande och anmälningsskyldighet.