Anmäla

Ibland kan en utredning visa att ett missförhållande är så allvarligt att det ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nämnden ansvarar för att alla allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden anmäls till IVO.

Bedömning

Med allvarliga missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett allvarligt missförhållande.

Så här gör du

Myndighetsutskottet beslutar om händelsen ska anmälas enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande samt om de åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten är tillräckliga. Den färdigställda utredningen ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg senast två månader efter att anmälan har gjorts om den inte är avslutad vid tillfället för anmälan. Anmälan ska göras på Inspektionen för vård och omsorgs blankett ANMÄLAN - lex Sarah.

Myndighetsutskottets beslut skickas av nämndsekreterare när ärendet har justerats.

Nationell överblick

Anmälningarna har naturligtvis en viktig roll i det lokala utvecklingsarbetet — men de ger också IVO mer kunskap och bättre nationell överblick över de faktorer som skapar allvarliga missförhållanden.