Åtgärder vid försenad handläggning

När ett avgörande i ett ärende kommer bli väsentligt försenat är vi skyldiga att underrätta den enskilde om detta (enligt 11 § förvaltningslagen). Den enskilde kan också begära ett avgörande i ett ärende efter sex månader (enligt 12 § förvaltningslagen). Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram en rutin för hur du ska hantera detta. Rutinen rör endast ärenden som initieras av en enskild, som en ansökan.

När ett ärende är väsentligt försenat beror på ärendetyp. I ASF gäller dessa tider:

Ärendetyp

När avgörandet är väsentligt försenat

Ansökan om ekonomiskt bistånd

1 månad

Ansökan om ekonomiskt bistånd för tandvård (ej akut)

2 månader

Ansökan om bistånd – barn och familj

5 månader

Ansökan om medgivande om adoption

5 månader

Ansökan från föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge

5 månader

Ansökan om bistånd vid missbruk och beroende samt övrig vård

4 månader

Ansökan om bistånd till boende

4 månader

Om avgörandet blir väsentligt försenat ska du hantera det enligt Rutin för åtgärder vid långsam handläggning. Här finns också information om hur du ska hantera en begäran om att ärendet ska avgöras. Den enskilde kan begära detta om beslut inte tagits efter sex månader, detta gäller oavsett ärendetyp.