Redovisning och bokslut

Syftet med redovisning är att ge information och beslutsunderlag till olika intressenter, både externa och interna. Den ekonomiska  informationen måste därför vara av en sådan kvalitet att intressenterna får en korrekt bild av det ekonomiska resultatet och den ekonomiska ställningen.

Redovisningen upprättas i en gemensam kodplan som utformats enligt baskontoplanemodell.

Redovisningen stängs varje månad enligt särskild tidplan. Innan stängning ska intäkter och kostnader hänförliga till månaden ha bokförts.

Varje kvartal samt i samband med delårs- och årsbokslut elimineras
interna poster, det vill säga redovisningen rensas från interna poster.
Det som blir kvar efter elimineringen utgör kommunens externredovisning.

För att läsa mer kring redovisningsprinciper och riktlinjer se ekonomihandboken.

Mallfiler bokföringsorder

EkotExcel (excel, 14.6 kB)

Ekot pnExcel (excel, 16.2 kB)
Ekot betaldatumExcel (excel, 14.9 kB)


Manualer

Balansering av projektmedelPDF (pdf, 398.8 kB)

BokföringsorderPDF (pdf, 1008.9 kB) uppdaterad 2019-12

UB/IB-rutin i BPPDF (pdf, 921.7 kB) uppdaterad 2018-11


Fördelning av gemensam verksamhet

Anvisningar fördelning gemensam verksamhetPDF (pdf, 1.2 MB)

Fördelning vht 2019excel (excel, 38.4 kB)


Effecto

StängningsrutinerPDF (pdf, 2.3 MB) uppdaterad 2019-08

AvstämningsrutinerPDF (pdf, 6.6 MB) uppdaterad 2019-01


Övrigt

Tidplaner och anvisningar

Ekonomihandboken