Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

13.1. Attest, förtydliganden

Under denna rubrik kommer förklaringar och förtydliganden gällande attestreglemetet och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar att läggas in efterhand.

Behörighetsattest

Behörighetsattesten är en formaliakontroll av att en verifikation attesterats på rätt sätt.

Behörighetsattesten sätts i de flesta fall automatiskt i ekonomisystemet, där kontroll görs av att gransknings- och beslutsattest har utförts enligt uppsatta regler. För de verifikationer som inte attesteras elektroniskt i ekonomisystemet ska behörighetsatest göras ”manuellt” på samma verifikationsunderlag som övriga attester gjorts.

Behörighetsattestanter utses av nämnden eller i enlighet med gällande delegationsordning.

Kontroller som görs vid behörighetsattest

  • Att beslutsattest tecknas av behörig person
    • Till exempel att beslutsattestanten har rätt att beslutsattestera på kodsträng och inom angivet belopp.
  • Att tillräckliga antal attester finns
    • Till exempel att det finns både granskningsattest och beslutsattest när det krävs på verifikationen.

Behörighetsattest innebär inte kontroll av att gransknings- och beslutattestant utfört erforderliga kontroller som följer av attestreglemente och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar.

Attestreglemente - attestförteckning

Vad är skillnaden mellan attestreglemente och attestförteckning.

Attestreglementet, med kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar, är det kommunövergripande regelverk som anger vilka kontroller som ska utföras på ekonomiska transaktioner. Nämnderna kan också utfärda egna tillämpningsanvisningar med kompletterande kontroller. I attestreglementet finns tre attestroller beskrivna, granskningsattest, beslutsattest och behörighetsattest, och för varje roll anges vilka kontroller som normalt ska göras. Reglementet beskriver vad som ska som ska kontrolleras, men däremot inte vilken person eller befattning som ska utföra kontrollerna.

Attestförteckningen anger vem, vilka personer eller befattningar, som har rätt att utföra de kontroller som attestreglementet anger, d v s vem som har rätten att attestera ekonomiska transaktioner. Här anges också begränsningar för attesträtten som t ex beloppsgränser, vilka koddelsvärden som attesträtten omfattar mm. Varje nämnd ska upprätta och besluta om en attestförteckning för sitt verksamhetsområde. Beslut om attestförteckning fattas av nämnden eller i enlighet med delegationsordningen.