Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

Anvisning för Malmö stad

Kontroll, omräkning och i förekommande fall bokföring av fordran respektive skuld i utländsk valuta ska göras vid upprättandet av ekonomisk prognos, delårs- och årsbokslut.

Även om ingen justering görs i bokföringen ska underlag som styrker att denna kontroll gjorts sparas tillsammans med övriga avstämningsunderlag avseende posterna i balansräkningen. I samband med årsbokslut ska underlaget sparas i bokslutspärmen tillsammans med balansposten.

För att samma värde ska användas inom Malmö stad meddelar stadskontorets ekonomiavdelning inför ekonomisk prognos, delårs- och årsbokslut vilken kurs som ska utgöra balansdagens kurs. Aktuella kurser kommer att publiceras på Komin några dagar efter balansdagen.

Läs mer i kapitel 4.3.6