Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

4.1 Redovisning

Syftet med redovisning är att ge information och beslutsunderlag till olika intressenter, både externa och interna.

Den ekonomiska informationen måste därför vara av en sådan kvalitet att intressenterna får en korrekt bild av det ekonomiska resultatet och den ekonomiska ställningen.

För att hålla en hög kvalité och en enhetlighet på den löpande redovisningen i Malmö stad är det viktigt att de lagar och den normgivning som finns inom redovisningsområdet tillämpas, se kapitel 2 i ekonomihandboken.
 
Malmö stad ansluter sig genomgående till de redovisningsprinciper och den goda redovisningssed som utvecklats såväl i Sverige som internationellt.
 
De redovisningsprinciper som är av särskild betydelse inom kommuner är följande:

 • Principen om pågående verksamhet (going concern) Verksamheten kommer att bedrivas under förutsebar framtid.
 • Principen om öppenhet En öppen redovisning ska eftersträvas. Detta är en grundförutsättning för det demokratiska synsättet.
 • Försiktighetsprincipen Kommunal verksamhet handlar om förvaltning av allmänna medel. Tillgångar ska värderas lågt och skulder ska värderas högt, d v s tillgångar och intäkter får inte övervärderas samt att skulder och kostnader inte får undervärderas.
 • Periodiseringsprincipen Intäkter och kostnader ska redovisas i den period de intjänats respektive uppstått.
 • Matchningsprincipen Intäkter och kostnader som motsvarar varandra kopplas samman och hänförs till samma period.
 • Konsistensprincipen Samma redovisningsprinciper ska tillämpas från ett år till ett annat, d v s jämförbarhet över tiden. Eventuella förändringar och avsteg ska anges.
 • Jämförbarhet Kontinuitet i redovisningen så att jämförelser mellan olika verksamheter och år kan göras.
 • Objektivitetsprincipen Redovisningen ska vara saklig och allmängiltig.
 • Aktualitetsprincipen Informationen ska vara aktuell.
 • Prestationsprincipen Uppbokning av skuld eller fordran får inte ske enbart på grundval av enbart beställning. Prestationen måste vara utförd, d v s varan levererad eller tjänsten utförd.
 • Väsentlighetsprincipen Informationen ska vara väsentlig.
 • Relevansprincipen Informationen ska kunna ligga till grund för beslut.
 • Kongruensprincipen Samtliga förändringar i tillgångarnas och skuldernas värde ska redovisas över resultaträkningen och får inte föras direkt via eget kapital i balansräkningen. Det finns dock undantag från denna princip. Rådet för kommunal redovisning slår i sin rekommendation RKR R12, Byte av redovisningsprinciper m m, fast att effekterna av ett byte av redovisningsprincip ska bokföras direkt mot eget kapital.