Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

18. Revision

Malmö stadsrevision är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna (revisorskollegiet) och de sakkunniga som biträder dessa. (revisionskontoret).

Stadsrevisionen är organisatoriskt direkt underställd kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens tjänstemän finns inom revisionskontoret och leds av revisionsdirektören. Revisionskontoret, som finns i stadshuset, har elva anställda tjänstemän.

Vår verksamhet styrs bland annat av Kommunallagens kapitel 9, enligt vilken revisorerna årligen skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna.