Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

1.1. Redovisning i Malmö stad

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgör Malmö stads centrala politiska ledning och har ansvar för övergripande frågor.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och ekonomiavdelning svarar för att ta fram styrdokument, anvisningar etc inom ekonomiområdet. Avdelningen sammanställer förslag till budget och upprättar delårsrapporter och årsredovisning. Övergripande finansiella frågor hanteras av också av avdelningen.

För den kommunala verksamheten svarar nämnderna och till varje nämnd hör minst en förvaltning som bedriver verksamheten.

Nämnderna/förvaltningarna upprättar budget, sköter löpande bokföring och uppföljning, tar fram ekonomiska prognoser och analyser samt upprättar delårs- och årsbokslut.

I ekonomisystemet definieras varje förvaltning med en förvaltningskod som består av tre siffror.

Till varje företag i ekonomisystemet finns en utdataplattform (UDP) där förvaltningens transaktioner lagras. UDP:erna uppdateras online.

För kommuntotala sammanställningar av redovisningen finns dessutom upplagt ett speciellt företag. I detta bokförs eliminering av interna poster samt centrala justeringar. Konsolidering av förvaltningarnas redovisning, men även budget och prognoser, sker i analysverktyget QlikView. QlikView direktuppdateras inte, men uppdatering sker flera gånger varje dygn.

Redovisningen upprättas i en gemensam kodplan som utformats enligt baskontoplanemodell.

Redovisningen stängs varje månad enligt särskild tidplan. Innan stängning ska intäkter och kostnader hänförliga till månaden ha bokförts.

I samband med månadsstängningarna elimineras interna poster. Det innebär att redovisningen, med vissa undantag, rensas från transaktioner som avser internt köp/sälj mellan förvaltningarna. Det som blir kvar efter elimineringen utgör kommunens externredovisning.

Några förvaltningar upprättar budget i ekonomisystemet medan andra använder andra verktyg och rapporterar in den färdiga budgeten. Prognoser över årets utfall upprättas i särskild modul i ekonomisystemet av alla förvaltningar vid fyra tillfällen varje år.

I olika avsnitt i ekonomihandboken beskrivs utförligare de olika delarna inom ekonomiadministrationen.