Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

1. Inledning

Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för sin ekonomi inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige.

Nämnder och styrelser ska på bästa sätt använda de medel som ställs till förfogande för att uppnå uppställda mål för verksamheten.

I sin ekonomiadministration ska nämnder och styrelser följa gällande lagstiftning, regler och anvisningar.

Malmö stad arbetar med en decentraliserad organisation och har en decentraliserad syn på styrningen av verksamheten. 

Syfte

Ekonomihandboken syftar till att ge vägledning och stöd till ekonomerna som arbetar med ekonomiadministration inom Malmö stad så att lagar och regler följs. Målsättningen är att uppnå en effektiv och rationell ekonomihantering som ger en rättvisande och enhetlig redovisning som uppfyller både externa och interna krav. 

Riktlinjer

Ekonomihandboken ska ge en samlad bild över hur ekonomiadministrationen är uppbyggd samt vilka riktlinjer och policydokument som gäller i Malmö stad.
 
Ekonomihandboken innehåller riktlinjer och information som ska vara till hjälp i det dagliga ekonomiarbetet. Avsikten är att beskriva hur och varför ekonomiadministrativa rutiner ska hanteras på ett bestämt sätt. Beskrivningen utgår från ett generellt perspektiv och det är upp till varje förvaltning att lämna ytterligare och mer detaljerade anvisningar.

I ekonomihandboken finns länkar för mer information, både inom Malmö stad och till externa webbsidor.

Målgrupp

Målgrupper för handboken är i första hand ekonomer inom Malmö stad.

Avgränsningar

Avgränsning har gjorts gentemot hur de ekonomiadministrativa rutinerna rent praktiskt utförs i olika IT-system. Som exempel kan nämnas att manualer och information kring hantering av olika arbetsmoment i ekonomisystemet finns under ett eget avsnitt på ekonomisidan på Komin. På flera ställen i ekonomihandboken finns länkar till relevant manual i ekonomisystemet.

Uppdateringar

Stadskontorets ekonomiavdelning ansvarar för ekonomihandboken. Uppdatering kommer att ske kontinuerligt. Längst ner på varje sida framgår när senaste uppdateringen är gjord samt vem som är kontaktperson för kapitlet.

Synpunkter

Lämna gärna synpunkter och idéer på ekonomihandboken och dess innehåll till stadskontorets ekonomiavdelning.