Effektivare ekonomiadministration

Effektivare ekonomiadministration är ett projekt som är initierat av ekonomicheferna i Malmö stad. Projektet påbörjades 2009 och den fördjupad förstudien är nu avslutad.

Många större företag har under de senaste åren etablerat en gemensam funktion, så kallad Shared Service Centre, för bland annat hantering av ekonomiprocesserna. Projektet har gjort en förstudie kring möjligheten för en sådan gemensam funktion i Malmö stad men förstudien konstaterade att effektiviseringsvinsterna inte var tillräckligt stora.

Den fortsatta inriktningen på projektet är att fokusera på effektivisering och standardisering av de ekonomiadministrativa processerna i befintlig organisation och system.

Förstudien har hittills inkluderat kartläggning av våra ekonomiadministrativa processer, identifiering av effektiviseringsområden, mätning av resursåtgången i processerna samt ta förslag till en ny processorganisation. Nästa steg är att bemanna den nya processorganisationen. Processledare och styrgrupp är utsedda. Processgrupperna ska nu bemannas och ekonomicheferna har lämnat in nomineringar till medlemmar i de olika grupperna.
 
När processgrupperna väl är klara påbörjas arbetet med att skapa arbetsrutiner för grupperna så att alla arbetar på ett likartat sätt, med samma verktyg och mallar samt har fastställda och gemensamma definitioner.