Vision och mål

Visionen för Effecto följer den vision som är etablerad för ekonomiprocesser i Malmö stad.

Vision

Malmö stads ekonomiprocesser ska vara moderna och effektiva samt kännetecknas av hög kvalité och säkerhet. Vi ska ha en kultur som tillåter och uppmuntrar förbättringar och förenklingar av ekonomiprocesser i syfte att frigöra mer tid för analys och verksamhetsstöd.

Mål

Kundnytta

Effektiva ekonomiprocesser av hög kvalité som stödjer verksamheten/kundernas behov och kommunens ekonomistyrning. Medarbetare inom stadens ekonomifunktioner ska ha god kunskap, om både ekonomiprocesserna i Malmö stad och den verksamhet man arbetar i, för att tillgodose kunderna som finns lokalt och centralt.

Ledtid

Korta ledtider förväntas innebära lägre kostnader för processen och/eller möjliggöra snabbare beslut och större förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar. Malmö stad ska ha effektiva ekonomiprocesser i jämförelse med jämförbara organisationer utifrån transaktionskostnad och ledtid.

Processutveckling

Malmö stad ska ha en processhandbok som beskriver roller och ansvar för ekonomiprocesser samt metoder och verktyg för kartläggning och utveckling.  Processledare och processdeltagare ska ha god kunskap i verktyg och metoder som används vid kartläggning och utveckling av processer.