Chefsutbildning i lagen om diskriminering

Här hittar du information och anmälan till chefsutbildningar i diskrimineringslagen.

Arbete mot diskriminering är ett prioriterat område i våra kommunfullmäktigemål och du som chef har ett särskilt ansvar i arbetet. Därför erbjuds alla chefer kompetensutveckling i diskrimineringslagen under 2019.

Grundpass

I grundpasset ingår en introduktion till diskrimineringslagen; dess bakgrund, plats i mänskliga rättighetssystemet och de i lagen skyddade diskrimineringsgrunderna samt genomgång av olika samhällsområden, diskrimineringsformer och sanktioner. Upplägget är arbete med och genomgång av kortare case.

Fördjupningspass

I fördjupningspasset ingår en kort sammanfattning från grundpasset, följt av en genomgång av normkritik och teorier kring diskrimineringens orsaker. Passet fokuserar därefter på utrednings- och åtgärdsskyldigheter och lagens krav på aktiva åtgärder genom praktiska övningar och exempel.

Utbildningen ska bidra till följande mål:

  • Att deltagande chefer och ledare efter utbildningen ska ha erhållit grundläggande kunskap och insikt om sin egen roll och ansvar för att motverka alla former av diskriminering.
  • Att deltagare kan tillämpa erhållen kunskap för att effektivt kunna förebygga och hantera eventuella fall av diskriminering.
  • Att medarbetare upplever att ledningen i respektive verksamhet arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering.
  • I mötet med Malmö stads verksamheter upplever Malmöborna att de blir bemötta med respekt, och de vet var de kan vända sig i fall av upplevd diskriminering.