Malmös nuläge och våra utmaningar

Under budgetinformationen som presenterades för kommunstyrelsen i maj gavs en sammanfattning av det ekonomiska läget och en bild av de utmaningar som vår verksamhet och staden står inför de kommande åren. Texten och tillhörande bildmaterial är en kortare sammanfattning av det som redovisades under budgetinformationen.

Hållbar ekonomisk utveckling
Årets första delårsrapport pekar på ett under-skott på 50 miljoner kronor för Malmö stad. Förutsättningarna för 2015 års budget är ett förväntat resultat på -297 miljoner kronor vid årets slut, om inga nya beslut fattas. En grundläggande förutsättning för Malmö stads verksamhet är att bedriva en god ekonomisk hushållning med en budget i balans.

Ekonomisk utveckling i omvärlden
För 2015 och 2016 förväntas en ekonomisk återhämtning som i sin tur leder till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Återhämtningen väntas dock ske i långsam takt. De senaste åren har sysselsättningen hållits uppe trots en svag tillväxt. Det gör att behovet av rekrytering kan släpa efter något. 

Ekonomiska förutsättningar
Under de kommande åren väntas Malmö stads ekonomi bli alltmer ansträngd för varje år. Det beror på faktorer som låg medelskattekraft trots ökad tillväxt och ökade kostnader som en konsekvens av befolkningsökning inom åldersgrupperna 0-20 år.  Investeringsvolymen har de senaste åren stigit stadigt, såväl i miljoner kronor som i relation till verksamhetens kostnader. Den planerade investeringsnivån har varit hög och kommer att behöva minska kommande år. För att finansiera nödvändiga investeringar framöver måste resultatutvecklingen förbättras och försäljning av fastigheter fortsätta, annars riskerar skuldsättningen att växa i allt snabbare takt. En snabbt växande skuldsättning skulle begränsa rörelsefriheten och förmågan att hantera oförutsedda händelser.  

Mål - hur vi styr vår framtid
Med stramare ekonomi ökar behoven av prioriteringar och målarbetet blir än viktigare. Arbetet med att utveckla Malmö stads gemensamma mål syftar till att ta fram en för alla nämnder gemensam struktur för målstyrning. Det finns ett behov av att utveckla tidshorisonten i planeringen, eftersom effekter på beslut kan sträcka sig långt fram i tiden. Hur investeringar prioriteras är avgörande för den ekonomiska utvecklingen, då de styr ekonomin under lång tid.

Att möta behov – med kvalitet, kapacitet och kompetens Utmaningarna framöver kan förenklat beskrivas som att säkra kvalitet, kapacitet och kompetens så att det kan omsättas i tjänster och god service till ett växande antal malmöbor.

Befolkningstillväxt
Malmö är den demografiska motorn i Skåne – 48 procent av befolknings-tillväxten sker här. Fram till 2025 kommer antalet Malmöbor att ha ökat med 64 000. Fler barn föds, fler blir friskare och lever längre och inflyttningen ökar. En ständigt ökande befolkning kräver att kommunen planerar långsiktigt och strategiskt, för att upprätthålla servicekvaliteten och vidareutveckla verksamheternas tjänster till nya och befintliga invånare.

Tillväxt och skattekraft
Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas av utvecklingen i Malmö med omnejd. Malmö försörjer många boende i andra kommuner med arbete och är en regional utvecklingsmotor för tillväxt, sysselsättning och utveckling. Malmös invånares skattekraft är låg, vilket dels är en konsekvens av att många som arbetar här bor utanför Malmö och betalar skatt i sin hemkommun och dels att många unga människor som fortfarande studerar väljer att flytta till Malmö.

Bostäder
Varje år ökar Malmös befolkning med drygt 5000 malmöbor. Årligen byggs cirka 1100 nya bostäder. För att Malmö ska fortsätta vara en attraktiv stad behövs en förändring i balansen mellan befolkningstillväxt och bostadsbyggande. Idag går utvecklingen i fel riktning i förhållande till uppsatta mål för bostadsbyggandet. För närvarande pågår arbete med att ta fram en handlingsplan för bostadsförsörjning.

Utbyggnad av skolan
Investeringar i nya förskolor och grundskolor är en central utmaning för kommunen framöver. Antalet barn i förskola och skola kommer att öka. Störst ökning sker i åldergruppen 6-15 år med ca 13 700 barn år 2025, vilket motsvarar en ökning med ca 45 %. Malmö stads utmaning inom området är att tillgodose behovet av för- och grundskoleplatser inom en begränsad ekonomi.

Kvalitet i vård och omsorg
Kostnaderna för vård och omsorg ökar i takt med att allt fler blir allt äldre. Nya föreskrifter och nya krav på bemanning inom vårdboende och demensboende påverkar också de ekonomiska förutsättningarna. Utvecklingen av kvaliteten i verksamheten sker löpande. Några exempel är införandet av ett övergripande system för systematiskt kvalitetsarbete, planen för nya värdighetsgarantier inom hemtjänsten samt teknikutveckling av olika slag.

Arbetstillfällen och kompetensförsörjning
I Malmö ökar antalet arbetande samtidigt som arbetslösheten ökar. Det skapas många arbetstillfällen och många väljer att flytta hit, men det finns också en matchningsproblematik vad gäller arbetstillfällen och kompetens. De flesta bristyrken kräver en längre eftergymnasial utbildning. En stor utmaning för vår verksamhet ligger i hur vi ska finna framtida arbetskraft med relevant utbildning som kan möta framtidens behov. Våra medarbetares kompetens har avgörande betydelse för vilken kvalitet vi kan leverera nu och i framtiden.