Fastställ din handlingsplan

Genom en handlingsplan får du översikt över i vilken ordning olika konkreta aktiviteter ska genomföras och vem som är ansvarig för vad.

I handlingsplanen säkerställer du vad som ska kommuniceras, till vem, när, på vilket sätt, genom vilken kanal och av vem.

 • Vilka konkreta kommunikationsaktiviteter ska genomföras?

 • I vilken ordning ska kommunikationsaktiviteterna genomföras?

 • När ska aktiviteterna genomföras? Tidpunkter?
 • När i tiden och i vilken ordning ska olika målgrupper informeras?

 • Bör några målgrupper informeras före andra eller är det väsentligt att alla nås av informationen samtidigt?

 • Vilka forum och kanaler fungerar bäst för dina målgrupper?

 • Vem/vilka är ansvariga för olika aktiviteter?

 • Finns det andra aktuella frågor som behöver tas hänsyn till i planeringen av kommunikationsaktiviteterna?

  Det är viktigt att fundera igenom vilka kanaler du vill använda och hur de kan kombineras för att du ska uppnå bästa effekt med kommunikationsinsatsen. Läs mer om kanalval här.

  Aktivitetsplanen behöver förankras hos alla som på olika sätt är ansvariga för genomförandet.