Att leda är att kommunicera

Kommunikation går som en röd tråd genom ledarskapet och är en viktig framgångsfaktor för dig som chef. Det är genom kommunikationen som du leder din verksamhet.

Som chef behöver du använda din kommunikativa förmåga för att tydliggöra inriktning, mål, strategier och kunna omsätta vad de övergripande målen betyder för dina medarbetare. I ditt uppdrag involverar du dina medarbetare och skapar engagemang för resultat och måluppfyllelse.

I det operativa dagliga arbetet ska din kommunikation bidra till att lösa problem och skapa förutsättningar för att utveckla arbetet och processerna inom din verksamhet. Samtidigt ska du stödja enskilda medarbetares utveckling och gruppens förmåga att skapa resultat i sitt arbete.

Genom att tänka igenom din kommunikation och att använda ett medvetet kommunikationssytem, får du större effekt och genomslag i din kommunikation. Din kommunikation hjälper dig då att lyckas i ditt ledarskap.

Det finns verktyg som ger vägledning, konkreta råd och tips. Du kan använda verktygen som stöd i ditt eget arbete eller tillsammans med en kommunikatör. Med hjälp av verktygen lär du dig bland annat att:

  • anpassa information
  • välja budskap
  • välja kommunikationskanal

Till verktygen

Chefens kommunikationshjul

Chefens kommunikationshjul är en modell som beskriver kommunikationsroller som är viktiga i de flesta chefsuppdrag. Hjulet består av fyra roller, som innebär olika utmaningar kopplat till din kommunikativa förmåga. Beroende på vad som sker i din organisation kan du behöva lägga mer eller mindre tid på de olika rollerna.

Rollen att kommunicera vision, mål och strategier 

Att utifrån organisationens övergripande mål tydliggöra hur den egna verksamheten kan bidra, genom att skapa egna mål med koppling till de övergripande och att skapa engagemang för dessa.
För att medarbetarna ska känna ägarskap behöver du involvera dem i dialogen om vad gruppen och de själva kan göra.

Rollen att kommunicera i förändringsarbete

Att skapa ett framgångsrikt förändringsarbete förutsätter att du som chef förklarar varför förändringen ska genomföras. Du behöver skapa medvetenhet om vilka problem förändringen ska lösa och vilka möjligheter som ska skapas. Det är också viktigt att du tydliggör vad förändringen innebär för dina medarbetare.

Rollen som coach och teamutvecklare

Att som coachande chef hjälpa medarbetarna att se sina utvecklingsmöjligheter och att stödja deras egna förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. Det kan vara att tydliggöra dina förväntningar, ge återkoppling och att lyssna på dina medarbetare. Det går även att coacha i grupp, om du har många medarbetare och svårt att hitta tidsutrymme.    

Rollen som utvecklare och problemlösare

Att som chef skapa förutsättningar och mötesplatser för dialog kring hur arbetsprocesserna ska utvecklas. Din roll är att se till att det finns förutsättningar för medarbetarna att skapa ett bra arbetsresultat. Många gånger behöver du även finnas som stöd för att förtydliga kring beslut och bemöta frågeställningar.