Vad är en kommunikativ organisation?

Vad betyder kommunikativ organisation, effektiv kommunikation och kommunikativt ledarskap? Här förklaras de olika begreppen.

Vad kännetecknar en kommunikativ organisation?

Den kommunikativa organisationen beskrivs som en plats där kommunikationen tillför värde genom att vara en integrerad del av såväl beslutsfattande, ledarskap som medarbetarskap.

Kriterier för en kommunikativ organisation

- Verksamheten är övertygad om att effektiv kommunikation skapar värde för verksamheten.
- Kommunikationsaspekter vägs in redan i beslutsprocesserna.
- Cheferna är föredömen inom kommunikation.
- Medarbetarna tar ett kommunikativt ansvar.

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation innebär att rätt budskap når avsedd målgrupp vid rätt tidpunkt och ger önskad effekt.

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap innebär att chefer kan översätta och bryta ner visioner och övergripande mål och har förmågan att skapa delaktighet och dialoger med sina medarbetare kring detta. Det handlar om chefens förmåga att kommunicera och vara tydlig vad gäller mål, förväntningar och återkoppling på medarbetarnivå samt att skapa förutsättningar för en kreativ dialog. Det handlar också om hur chefen leder samspelet mellan medarbetare och intressenter inom och utom den egna verksamheten. Chefen måste alltså kunna hantera både innehållsaspekten och formen kring hur budskapen förmedlas till medarbetare så att de engageras i detta.

Kommunikativt medarbetarskap

Det handlar om medarbetarnas kommunikativa förmåga och kompetens, vilken är avgörande för organisationens effektivitet och resultat. Ett kommunikativt ledarskap leder till ett öppet klimat som ger medarbetaren kommunikationsutrymme, vilket är en viktig förutsättning. Medarbetaren tar sitt ansvar för att kommunikationen ska fungera, vilket är en förutsättning för organisationens utveckling och effektivitet. På så sätt kan alla vara med i utveckling och innovation och aktivt hämta in och dela med sig av kunskaper och olika perspektiv. Ytterst handlar det om att ta ansvar för ett bra klimat och att skapa och vårda goda relationer.