Behov av stöd i rekrytering

Om du har behov av stöd i din rekrytering ska du vända dig till din HR-avdelning. Om din HR-avdelning inte kan stötta dig, kan du ta hjälp av HR-service eller externa leverantörer inom Malmö stads ramavtal avseende rekrytering av chefer, specialister och svårrekryterad kompetens.

HR-stödet i rekryteringsarbetet ser olika ut i olika förvaltningar. Stäm alltid av med din HR-avdelning innan du gör en beställning.

Att beställa rekryteringstjänster - hur går det till?

All beställning, av hela eller delar av en rekryteringsprocess, gör du via
ett beställningsformulär. Beställningen går till Malmö stads interna leverantör, HR-service, som bedömer om de kan göra rekryteringen själva. Om inte, skickar de en förfrågan vidare till extern leverantör enligt rangordning i ramavtalet. När din beställning accepterats kommer HR-service eller extern leverantör att kontakta dig skyndsamt, så att ni tillsammans kan lägga upp en tidplan för rekryteringen.

Det är viktigt att din beställning innehåller tillräcklig information för att leverantören ska kunna göra en välgrundad bedömning av uppdraget. Både interna och externa leverantörer arbetar efter Malmö stads rekryteringsprocesser.

Prislista

Beroende på om det är HR-service som gör rekryteringen eller extern leverantör blir det olika priser. Se prislista.

Uppföljning

Efter varje genomförd rekryteringsinsats skickas en utvärdering av insatsen till dig som rekryterande chef. Utvärderingsmaterialet är viktigt i Malmö stads uppföljning med leverantören för att säkra kvaliteten i både arbetssättet och i själva rekryteringen.