Ramavtal management- och organisationskonsulter

Från och med den 1 oktober gäller fem nya kommunövergripande ramavtal när vi anlitar management- och organisationskonsulter.

Avrop från avtalen ska ske genom förnyad konkurrensutsättning.
När du som chef vill anlita konsulter inom nedanstående områden ska du vända dig till din HR-avdelning för stöd och mer information.

De fem avtalsområdena är:

Team- och grupputveckling

Området avser aktiviteter som leder till att arbetsgrupper fungerar bra tillsammans för att skapa effektivitet, arbetstrivsel, aktiva ansvarstagande medarbetare i syfte att uppnå bättre resultat. Det kan handla om att stödja chefen i att välja lämpliga tillvägagångssätt och/ eller att arbeta med grupper vid t.ex. konfliktsituationer.

Ledningsgruppsutveckling

Området avser aktiviteter som syftar till att öka effektiviteten i organisationen genom att skapa effektivt och konstruktivt samarbete i ledningsgruppen. Utgångspunkten ska vara ledningsgruppens verkliga situation t.ex. utmaningar och dilemman. Syftet är att skapa en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete genom att tillsammans definiera gruppens uppdrag och att skapa ett samarbetsklimat som bygger på tillit och goda relationer.

Organisationsutveckling

Området avser stöd i att skapa en effektiv organisation för att uppnå de mål som finns för verksamheten. Det handlar även om att identifiera dagens och morgondagens krav och bedöma behov av förändringar. Det kan omfatta hela eller delar av organisationen.

Chef- och ledarskapsutveckling

Området avser aktiviteter som syftar till att utveckla chefers ledarskap i grupp eller individuellt. Insatserna ska innebära en möjlighet för chefer att utvecklas i ledarskapet och öka chefens kompetens att hantera olika situationer. Det kan handla om reflektion kring sin roll som chef, innehåll och metoder knutna till rollen i en viss situation. 

Chefshandledning samt coachning

Området avser aktiviteter som utvecklar och stödjer chefer i deras uppdrag samt har fokus på lärande och utveckling för att nå effektivitet och resultat samt att utveckla ett hållbart ledarskap.