Läger och utflyttad verksamhet

Lägerverksamhet

Med lägerverksamhet menas aktiviteter och resor inom barnomsorg, skola, individ- och familjeomsorgsverksamhet, fritidsverksamhet, dagcentralverksamhet för äldre och funktionshindrade. Lägerverksamhet kan även förläggas utomlands.

Ersättning vid lägerverksamhet

För varje dygn med övernattning får medarbetaren ersättning enligt Allmänna bestämmelser, bilaga L. Beloppet innefattar ob-ersättning samt ersättning för jour- och beredskap. I ersättningen ingår även semesterlön och semesterersättning. För arbete utöver ordinarie arbetstid utges tidskompensation timme för timme.

Under tid för lägerverksamhet utges även traktamente. Traktamente är ingen löneförmån utan avser att täcka eventuella merkostnader som medarbetaren kan ha haft under lägerverksamheten. Ytterligare information finns i TRAKT T.

Tydlighet kring arbetstid, villkor och ansvar

Innan verksamheten påbörjas är ska du som chef klargöra vilka förutsättningar och villkor som gäller för medarbetaren vid lägerverksamhet. Exempel på sådant som ska klargöras är bland annat arbetstidens förläggning, vilken ersättning som ska utges och vad medarbetaren har för ansvar. Undantag från denna princip kan enbart ske om arbetsgivaren har särskilda skäl för det.

Reglerna om arbetstid i Allmänna bestämmelser (AB) och arbetstidslagen (ATL) samt arbetsmiljölagens (AML) regler gäller under vistelsen. Vidare bör en plan finnas för oförutsedda händelser.

Är det flera medarbetare på lägerverksamheten så täcker de upp dagen på ”rullande schema”. De är med andra ord inte alltid i tjänst även om de väljer att delta på aktiviteter.

Läs mer i dokumentet Lägerverksamhet, bilaga LPDF (pdf, 280.9 kB)

Tillfälligt utflyttad verksamhet

Tillfälligt utflyttad verksamhet innebär att en verksamhet bedrivs på samma sätt som vanligt, men är tillfälligt utflyttad till annan plats. Detta tillämpas enbart vid rehabilitering och/eller rekreation genom resor och/eller aktiviteter inom äldre- och handikappomsorg, psykiatri och omsorgsverksamhet.

Tillfälligt utflyttad verksamhet kan även förläggas utomlands. Vid tillfälligt utflyttad verksamhet utges traktamente.

Läs mer om tillfälligt utflyttad verksamhet i dokumentet Tillfälligt utflyttad verksamhet, bilaga LPDF (pdf, 268.8 kB)