Färdtid

Färdtidsersättning

Om medarbetare reser utanför ordinarie arbetstid utgår färdtidsersättning, om färdtiden uppgår till minst 30 minuter summerat per kalendervecka. Färdtidsersättning utgår endast om resan sker utanför den vanliga verksamhetsorten. Den vanliga verksamhetsorten är ett geografiskt område på 50 km från både bostad och tjänsteställe.

Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller avbrott i färden (tågbyte eller annat byte av färdmedel) likställs som färdtid.

Medarbetare får inte färdtidsersättning för tid då de får fyllnadslön, kompensation för övertidsarbete eller andra ersättningar utöver traktamente. Medarbetaren ska registrera sin färdtid i HRutan.