Löneöversynsprocessen

ska stödja att verksamheten kan rekrytera och behålla kvalificerad personal på kort- och lång sikt och bidra till att målen i verksamheten kan uppnås. Lönesättningen ska stimulera till ett bra arbetsresultat och användas i styrningen av verksamheten. I löneöversynsarbetet ska jämställdhetsaspekten beaktas.

Genomförandet av löneöversynsprocessen ska bygga på Malmö stads personalpolicy, följa de huvudöverenskommelser om lön som tecknats med arbetstagarorganisationerna och Malmö stads lönepolicy.

Processen beskriver ett gemensamt arbetssätt  av löneöversynsarbetet.

Vad innebär ett gemensamt arbetssätt?

Att arbeta på samma sätt innebär att arbeta efter en "minimi-nivå". Det gemensamma arbetssättet presenteras i en processbeskrivning. Processbeskrivningen beskriver vad som ska göras, vem som gör vad och ibland hur något ska göras.

Det betyder att vi har ett gemensamt arbetssätt för våra vanligaste förekommande arbetsuppgifter,  rutiner och riktlinjer som ska utföras på ett likartat sätt oberoende förvaltning.