Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Klicka ovan om du vill gå vidare.  

§1 Grundläggande principer för lönesättningen

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Detta är lönepolicyn.

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.
Detta är arbetet med kriterier för ett gott arbetsresultat.

Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Detta är medarbetar- och lönesamtalet.

Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att uppsatta mål nås och att uppföljning av resultat sker.

Texten ovan baseras på bilaga 1 till HÖK 11 §1.