Kommunal

Klicka ovan om du vill gå vidare.

Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande individuell lönesättning

För de medarbetare som inte når uppsatta mål måste chefen ge medarbetaren en möjlighet att kunna påverka sin egen löneutveckling. Svag eller utebliven löneökning över tid ska för den enskilde medarbetaren vara något som framgått och motiverats i dialogen de emellan.

För att åstadkomma förändring ska en handlingsplan göras för att medarbetaren ska nå en bättre måluppfyllelse. Avsikten är att lägga grunden för en bättre löneutveckling eller finna alternativa vägar för medarbetarens fortsatta arbetsliv. Såväl chef som medarbetare har ansvar för att handlingsplan och uppföljning kommer till stånd.

Texten ovan baseras på bilaga 5 till HÖK 13 - svag eller ingen löneutveckling.