Fackförbundet SKTF Akademikerförbundet SSR Ledarna Teaterförbundet

Klicka ovan om du vill gå vidare.  

Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande individuell lönesättning

Individuell lönesättning förutsätter att samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Detta förutsätter att chefen tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp resultatet. Verksamhetsmålen ska vara diskuterade i organisationen och bland medarbetarna.

I det lönesättande samtalet formulerar chef och medarbetare bl.a. de individuella mål och de krav och förväntningar som finns från bådas sidor. Uppföljning av åstadkomna resultat görs så att kopplingen till lön blir tydliga.

I en löneöversyn enligt modellen chef-medarbetare är det av särskild betydelse att tydlighet finns om det samtalstillfälle där arbetsgivaren lämnar förslag till ny lön. Graden av förståelse för förslaget till ny lön hänger samman med hur väl arbetsgivaren tydliggör motiven liksom hur dialogen genomförs.

En individuell lönesättning kräver chefer med tydlighet såväl i målbeskrivningen som sitt sätt att sätta lön.

Texten ovan baseras på bilaga 5 till HÖK 13 - samtal.