Ordlista

AID
AID står för Arbetsidentifikation kommuner och landsting. AID är ett system för gruppering av yrken och är avsedd att användas för att kunna analysera löner m.m.

Arbetsvärderingssystem
Sammanfattande benämning på alla steg som ingår i processen att välja system till genomförd arbetsvärdering med en rangodning av olika yrken som resultat.

APT
APT står för arbetsplatsträff. Med arbetsplatsträffar avses regelbundna träffar som äger rum på arbetsplatsen. En arbetsplats kan vara ett arbetslag, en enhet eller en del av en enhet. Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för information och dialog mellan medarbetare och arbetsledning för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området.

CMD
CMD står för chef-medarbetar-dialog.
Beroende på löneavtalens konstruktion genomförs löneöversynen med traditionell förhandling eller CMD.

CMD är ingen förhandling utan förslag till ny lön lämnas till berörd medarbetare, utifrån givna förutsättningar i dialog av lönesättande chef. Information om förslag på ny lön lämnas till fackliga organisationer.

Genomsnittligt löneutfall
Procentuell löneökning för identiska individer med oförändrade befattningar, som fått löneökning vid löneöversynstillfället.

Lönepolitik
En mer eller mindre utförlig beskrivning av vilka värderingar som styr lönesättningen och hur lönesättningen ska gå till.

Lönespridningsindex
90:e percentilen minus 10:e percentilen dividerat med medianen. Detta mer förfinade mätsätt ger utslag för eventuella asymmetrier i fördelningen.

Lönebildning
Lönebildning innebär att för att nå en önskad lönestruktur sker detta genom lönepolitiken

Lönestruktur
Lönepolitiken omsatt i kronor.

Lönesättning
Lönesättning är den överenskomna lönen i anställningsavtalet eller lön som hanterats i löneöversynen.

Medellöneökning
Ökning av medellönen för månadsanställda inom en kategori (t ex kön eller yrke) mellan 2008-12-01 och 2009-12-01 inklusive fasta lönetillägg.

Traditionell förhandling
Traditionell förhandling innebär att överenskommelse om lön träffas mellan arbetsgivarrepresentanter för förvaltningen och lokala fackliga företrädare.
Beroende på löneavtalens konstruktion genomförs löneöversynen med traditionell förhandling eller chef-medarbetar-dialog (CMD).