Sjukdom

Här finns samlad information till dig som chef om vad som gäller när en medarbetare är sjuk under en kortare tid (upp till 14 dagar)

När medarbetare blir sjuka ska arbetsplatsens rutiner för sjukanmälan följas. Om du som chef inte haft kontakt med medarbetaren vid sjukanmälan ska du ta kontakt senast den tredje sjukdagen. Från och med åttonde sjukdagen ska du begära läkarintyg från medarbetaren.

Sjukanmälan

Medarbetaren ska själv registrera frånvaron i HRutan, alternativt via sin frånvarorapportör om sådan finns kopplad till arbetsplatsen.

Sjukanmälan får inte ersättas med semester, kompensationsledighet, flexledighet eller dylikt.

Friskanmälan

Friskanmälan hanteras olika beroende på om arbetsplatsen har flextid eller inte. Läs mer i HRutan-wikin.

Fel med sjukfrånvaroperioden

Blir något fel med sjukfrånvaroperioden, kan medarbetaren själv ändra den om frånvaron inte är beviljad. Läs mer i HRutan-wikin om hur du gör om frånvaron är beviljad.

Sjuk under ledighet

Sjuk i samband med semester

Medarbetare som insjuknar under semesterperioden har rätt att byta semestern mot sjukledighet. Medarbetaren är skyldig att omgående meddela sin chef. För information om hur registreringen ska göras i HRutan, se HRutan-wikin.

Sjuk i samband med annan ledighet

Om en medarbetare är sjuk i mer än 14 dagar och sedan är ledig av annan orsak ska arbetsgivaren inte betala sjuklön om medarbetaren blir sjuk på nytt därefter.  Detta eftersom arbetsgivaren redan har betalat en hel sjuklöneperiod (dag 2-14) sedan medarbetaren senast var i tjänst. I dessa fall är det Försäkringskassan som har sjukpenningansvaret.

Den frånvaroorsak som gäller i dessa fall heter Sjukdom sjp FK , men finns inte för chef/medarbetare att välja. Du som chef ska skicka in en rättelseblankett till HR-service, som registrerar frånvaron. Detsamma gäller när sjukfrånvaron ska avslutas.

Medarbetaren har rätt till ny sjuklöneperiod från arbetsgivaren först när medarbetaren varit i tjänst en hel arbetsdag och därefter blir sjuk på nytt.

Läkarintyg

Från åttonde kalenderdagen måste medarbetaren lämna en kopia på läkarintyget till dig som chef.

Förstadagsintyg

Under särskilda omständigheter kan det finnas behov av läkarintyg tidigare än dag åtta (förstadagsintyg). Detta kan vara aktuellt vid upprepad korttidsfrånvaro, för att klargöra behov av rehabiliteringsåtgärd. Läs mer under upprepad korttidssjukfrånvaro under Rehabilitering.

Återinsjuknanderegeln

Om medarbetaren återinsjuknar inom fem kalenderdagar från det att denne återgått i arbete, påbörjas inte en ny sjuklöneperiod. Medarbetaren får därmed inte nytt karensavdrag utan ersättningen fortsätter där tidigare sjukperiod slutade.

Undersök rehabiliteringsåtgärder

Det är viktigt att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa. Upprepad korttidsfrånvaro eller frånvaro längre än 14 dagar kan vara tecken på att en rehabiliteringsinsats behöver påbörjas. Som chef är du ansvarig för att undersöka och se till att eventuella rehabiliteringsinsatser påbörjas tidigt.

Verktyg & system

HRutan
HR-support

Stöd & service

HRutan-wikin