Föräldraledighet, vård av sjukt barn mm.

Här hittar du kortfattad information om vad som gäller vid ledighet i samband med föräldraskap.

Föräldraledighet

Medarbetare i Malmö stad har rätt att vara helt föräldraledig från arbetet fram till att barnet fyllt tre år. Medarbetaren ska ansöka om ledighet i HRutan senast tre månader före ledighetens början.

När medarbetare tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan kan arbetstiden förkortas med motsvarande omfattning.

Besök på mödravårdscentral

Medarbetare har rätt till betald ledighet för besök på mödravårdscentral under högst två tillfällen, om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid.

Ledighet i samband med barns födelse

Den förälder som inte är gravid har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan i tio dagar i samband med barnets födelse. Dagarna kan tas ut till och med den sextionde dagen efter att barnet kommit hem efter förlossningen.

Avbryta ledighet

Medarbetaren får avbryta ledigheten och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Om medarbetaren vill avbryta ledigheten ska detta meddelas snarast möjligt. Du får skjuta upp medarbetarens återgång i högst en månad.

Lön under lov

Inom Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds avtalsområde (Bilaga M) gäller att medarbetare som är ledig för vård av barn eller studier och avbryter ledigheten för att återgå i arbete senare än 7 kalenderdagar före jullov, sportlov eller påsklov och som avser att fortsätta ledigheten efter lovet har inte rätt till lön under lovet.
Detta avser inte ferieperiod, och ändringen gäller från och med 2014-07-01.

Partiell ledighet, förkortad arbetstid

Medarbetare som har barn under 12 år har möjlighet att förkorta arbetstiden med maximalt en fjärdedel av heltid, utan ersättning från Försäkringskassan.

Hemma med sjukt barn

När en medarbetare är hemma med sjukt barn ska arbetsplatsens rutiner för frånvaroanmälan följas. Medarbetaren registrerar frånvaron i HRutan, alternativt kontaktar sin frånvarorapportör om sådan finns. Det är Försäkringskassan som står för medarbetarens ersättning, tillfällig föräldrapenning.

Läs mer

FöräldraledighetPDF (pdf, 168.7 kB)