Malmö stads arbete med kompetensförsörjning inspirerar

Malmö stad är bäst i Sverige! Det sa Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden, vid en konferens om tidig lokal omställning, TLO-KL. Av Sveriges totala kompetenshöjande insatser inom tidig lokal omställning står Malmö stad för över 20 procent. 540 av våra medarbetare ingår i olika kompetenshöjande satsningar och fler är på gång.

I oktober var representanter från Malmö stad inbjudna till omställningsfondens konferens om tidig lokal omställning, TLO-KL, för att berätta om vårt kompetensförsörjningsarbete och de insatser vi gör för att stärka kompetensen hos våra medarbetare. Konferensen riktade sig till kommuner och landsting i syfte att utgöra en omvärldsspaning och sprida goda exempel.

– Vi har flera bra exempel på kompetenshöjande insatser som gjorts inom Malmö stad. Det känns roligt att få berätta om dem och förhoppningsvis också kunna inspirera andra, säger Petra Smedjeback, HR-specialist på stadskontoret.

Petra Smedjeback presenterade tillsammans med HR-kollegorna Petra Segerdahl (FSF), Liselott Holmström (FSKF) och Ann Mari Bengtsson (HVOF) Malmö stads arbete.

Exempel på kompetenshöjande insatser som pågår i Malmö stad är att utbilda barnskötare till att bli behöriga, yrkessvenska för olika yrkesgrupper, validera vårdbiträde till undersköterskor och kompetenshöjande insatser för personliga assistenter, stödassistenter, vårdbiträden och elevassistenter.

Koll på kompetensgap en framgångsfaktor

– En anledning till att vi nått framgång i investeringen i våra medarbetares kompetens är att vi har koll på våra komptensgap. Det underlättar för oss i besluten om vilka satsningar vi ska prioritera, säger Petra Smedjeback.

– Vi har dessutom vår kompetensförsörjningsstrategi som visar riktningen och ett bra samarbete mellan chefer, fackliga och HR-kollegor i och mellan förvaltningarna.

Andra framgångsfaktorer i arbetet med att höja medarbetares kompetenser är:

• ett stort engagemang hos de medarbetare och chefer som berörts av, och deltagit i, en insats.
• en lärande process med nära samarbete med fackliga, mellan parter inom och utanför Malmö stad och mellan verksamheter och stabsfunktioner.
• ett bra samarbete med utbildningsanordnaren, som i de flesta insatser är vår interna gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning.
• att upplägget varit lustfyllt, det ska inte bara vara krävande att lära.

Effekter av insatserna

– Det är ännu tidigt att fullt ut se alla effekter av satsningarna men i verksamheterna upplever medarbetare att insatserna skapat ett mervärde genom att kompetensen ökat, vilket ytterst blir ett mervärde för barnen och brukarna, säger Petra Smedjeback.

Satsningarna upplevs också ha bidragit till att skapa en lärande organisation och kunskapsöverföring. En chef inom förskolan har uttryckt det så här om en av insatserna;

”… en teoretisk grund som ger avtryck i alla arbetsuppgifter och som utvecklat kompetens och trygghet att genomföra uppdraget professionellt”

Förfrågningar och intresse för fortsatta studier har också ökat i takt med att kollegor till dem som studerar ser de positiva effekterna.

Det är också positivt när Malmö stad lyfts fram som en arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling och investerar i medarbetarnas kompetens. Det bidrar till att Malmö stad synliggörs som en attraktiv arbetsgivare.