Helhetsgrepp för att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna

Högre kvalitet, investering i våra medarbetare och i slutändan en bättre förskola. Vinsterna är flera med förskoleförvaltningens satsning Kompetensförsörjning barnskötare. Maria Wallin, förskolechef och Anders Johansson, utvecklingssekreterare berättar här om satsningen.


Berätta om bakgrunden till satsningen?

- Den största utmaningen inom förskolan är att få tag på rätt kompetens. Det råder stor brist på både förskollärare och barnskötare. Det finns inte tillräckligt många utbildade eller erfarna med hög kompetensnivå och alla kommuner konkurrerar om samma kompetens, säger Anders Johansson.

- Det är bakgrunden till vår stora satsning Kompetensförsörjning barnskötare. Vi började göra en kartläggning av utbildningsnivån i våra verksamheter. Där kom vi fram till att ungefär 50 % av alla våra barnskötare inte har rätt formell utbildning, säger Maria Wallin.

Vad ledde det till för insatser?

- Då startade vi en uppdragsutbildning som vänder sig till dessa barnskötare. Den bygger på gymnasiets barn- och fritidsprogram och innebär studier en dag i veckan under 37 veckor. De som går utbildningen utvecklar sina kunskaper inom pedagogik och kan applicera sina nya kunskaper direkt i verksamheten. ”Du investerar i dig själv” – det är vårt viktigaste budskap till barnskötare som ska påbörja utbildningen, berättar Anders.

- En annan viktig insats är att vi sett över samarbetet med de som utbildar barnskötare. Vi har många olika utbildningsaktörer som vi samarbetar med. Nu har vi skapat en tydlig struktur för hur vi tar hand om studenter som vill göra praktik hos oss. Vi har samordnare i varje utbildningsområde och koordinatorer ute i de olika förskolorna. Vi har också satsat på en handledarutbildning för barnskötare så studenterna som kommer till oss får en trygg och bra handledning. Studenterna är oerhört viktiga för oss. Får de en bra utbildning och bra kontakt med våra förskolor så är de attraktiva för oss att anställa, säger Maria.

Hur tänker ni kring introduktion av nya barnskötare?

- Ja, hur vi tar hand om nya är givetvis en viktig fråga för oss. Så en del i satsningen är att vi har byggt upp ett introduktionspaket till nyanställda barnskötare. Det handlar framförallt om att utveckla barnskötarens förståelse för uppdraget och förskolans roll. Att våra barnskötare ska förstå vilket sammanhang de befinner sig i, inte bara i den egna förskolan utan i hela Malmö, säger Maria.

- Introduktionen blir också en viktig social arena och en möjlighet att byta erfarenheter med andra, fortsätter Anders.

Berätta om vinsterna med Kompetensförsörjning barnskötare, vad ser ni för effekter i verksamheten?

- Vi har inte fullt ut hunnit skörda frukterna av det ännu, men vi ser redan flera positiva effekter, säger Maria.

- När det gäller uppdragsutbildningen så visar utvärderingarna att det är rätt satsat, det ger mervärde i verksamheten och ytterst för barnen. Alla som gått utbildningen säger att de vuxit. Cheferna, såväl som medarbetarna själva, säger Anders.

- Så vi höjer kompetensen hos våra medarbetare och minskar vårt kompetensgap. Barnskötarna kan utföra ett jobb med högre kvalitet och de är bättre rustade att möta utmaningarna, fortsätter Maria.

Kan ni se några särskilda framgångsfaktorer?

- Vi drog igång den här satsningen utifrån verksamhetens tydliga signaler. Det var också en tydlig prioritering från förvaltningsledningen. Det har varit nära samverkan mellan kärnverksamheten och våra olika stabsfunktioner. Tät samverkan med parter både inom och utanför Malmö stad är också en framgångsfaktor. Vi pratar hela tiden om att jobba över gränserna. Det är verkligen en styrka, avslutar Anders.

Under hösten 2016 påbörjade förskoleförvaltningen projektet Kompetensförsörjning barnskötare. Projektet består sammanlagt av sex olika delar:

1. Kartläggning av utbildningsnivån bland barnskötare

2. Intern utbildningsplan för uppdragsutbildning samt fem

dagars internutbildning till barnskötare som saknar formell utbildning

3. Yrkesspecifik introduktion för barnskötare

4. Samverkan med utbildningsaktörer

5. Kompetensnivåer som beskriver en möjlig
yrkeslivskarriär för barnskötare 

6. Plan för att attrahera och rekrytera som en del av förvaltningens övergripande arbete med förskolekarriär, det vill säga att lyfta
fram utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom förskolan

 

Många fler satsningar inom området kompetensförsörjning pågår för fler yrkesgrupper inom förskolan, så som t.ex. förskollärare och chefer.