Tankar under programmet

Deltagare i Framtida ledare reflekterar över utbildningsprogrammet och om ledarskap i stort.

Första delen av programmet kallas för orienteringsperioden och syftar till att ge deltagarna en inblick i vad det innebär att vara chef i Malmö stad. De skuggar chefer, deltar i ledningsgrupper och nämndsmöten och utvecklar sina kunskaper om demokrati och politisk styrning.

Andra delen kallas för fördjupningsperioden, där de fördjupar sig i områden som ledarskap, gruppdynamik, samtalsteknik och systemteori.

Sara Nihlén, förskolelärare, förskoleförvaltningen

Vad har orienteringsperioden gett dig?

- Jag har fått betydligt större inblick i organisationen och ökad förståelse för hur komplex den är. Det är en mycket större komplexitet än jag hade förväntat mig. Mina perspektiv har förändrats och min förståelse för högre chefer har ökat. Det har varit lätt att blicka uppåt i organisationen och tänka att ”det där är väl bara att ta tag i”…., men det finns så mycket att ta hänsyn till, den offentliga sektorn är ganska så reglerad.

Ni har nu gått in i fördjupningsperioden – vad hoppas du att den ska ge dig?

- Jag har ofta intagit en ledarroll på arbetsplatser och nu ska det bli spännande att få vrida och vända på den rollen. Nu kommer jag att få andras perspektiv på min ledarstil. Alla har både styrkor och svagheter, så det gäller bara att våga lyfta på mattan och titta på det som finns att utveckla. Det är viktigt att våga göra det om man ska ha en trygg och stabil grund att stå på.

Vad har du för andra tankar kring ledarskap?

- Att det är komplext och att det är ett väldigt brett område att ha koll på. Och att vi lever i en värld av ständiga förändringar gör det inte enklare. A och O för att arbetet ska fungera är att få medarbetarna att må bra och att skapa en positiv dynamik.

Kristoffer Widestam, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret

Vad har orienteringsperioden gett dig?

- Många olika bitar! Mest grundläggande är att jag har fått en förståelse för den bredd av verksamheter som finns inom Malmö stad och att det behövs en bredd och variation av olika ledarskapsstilar. Olika utmaningar kräver olika typer av ledarskap. Att skugga chefer och få möjlighet att reflektera kring olika ledarskap tillsammans med dem har varit väldigt lärorikt.

Ni har nu gått in i fördjupningsperioden – vad hoppas du att den ska ge dig?

- Att på djupet förstå vad jag är bra på, vad jag behöver utveckla och att få hjälp att se sidor som jag själv inte har så bra koll på. Vi har bara börjat, men det har ändå kommit en del överraskande insikter som jag tar med in i både mina nuvarande arbetsuppgifter och i mitt framtida ledarskap. Min lärgrupp har också visat sig guld värd. Jag ser fram emot många intressanta diskussioner och erfarenheter tillsammans med gruppen.

Vad har du för andra tankar kring ledarskap?

- Jag tänker mycket på det situationsanpassade ledarskapet. Det finns liksom ingen allomfattande sanning om hur en bra ledare ska vara, utan det handlar om att situationsanpassa sin ledarroll. Det gäller att vara flexibel och ha förmågan att anpassa sig utifrån behov hos verksamheten, arbetsgruppen och enskilda individer - samtidigt som man inte ska tappa fokus på målen.

Fatima Zadran, sjuksköterska på HVOF

Vad har orienteringsperioden gett dig?
- Jag har fått en teoretisk grund att stå på och det är väldigt viktigt i allt man gör. Forskning och vetenskapliga belägg ger nya infallsvinklar på egna tankar och uppfattningar. Vi har lagt en bra grund i orienteringsperioden som vi kan ta hjälp av och hämta kraft ur.

Ni har nu gått in i fördjupningsperioden – vad hoppas du att den ska ge dig?
- Det är lätt att tro att man känner sig själv och vet hur man fungerar i olika situationer. Här kommer vi att på olika sätt hamna utanför vår komfortzon och då blir det intressant att se hur man fungerar. Jag vill utmanas, stärka min självkännedom och hitta det jag behöver utveckla för mitt framtida ledarskap.

Vad har du för andra tankar kring ledarskap?
- Vad chefskap är i förhållande till ledarskap. Att trots olikheter kunna driva mot gemensamma mål och skapa en gemensam ambition utan att vara auktoritär. Ledarskapet måste bygga på att gruppen har ett förtroende för dig och känner att det är meningsfullt att ledas av dig. Att skapa motivation, tillit, förtroende, trygghet så att andra vill följa sida vid sida.