Digitalisering skapar nya vägar för utveckling av verksamheten

Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen har precis arbetat fram en digitaliseringsstrategi, utifrån visionen att förvaltningen ska ligga i framkant vad gäller digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Här berättar Åke Härstedt, enhetschef och ansvarig för strategin, vilka möjligheter digitaliseringen kan skapa för att utveckla verksamheten och möta kompetensförsörjningsutmaningarna.


Vilka behov ser du när det gäller kompetens kopplat till digitalisering?

- Att vi har kompetens inom digitalisering på alla nivåer i vår organisation är en förutsättning för att lyckas jobba med de nya teknikområdena. Det behövs till exempel kompetens hos våra medarbetare för att uppmuntra våra brukare att använda digitaliseringens möjligheter. Att kunna se den enskilde brukarens behov, och koppla samman de behoven med rätt möjligheter, det är viktigt.

- Det är viktigt att vi både har en förmåga att utveckla och att förvalta digitala initiativ. En del goda exempel har startats upp, men utmaningen har varit att slutföra och förvalta dem. Förvaltar vi inte så finns det en risk att kulturen äter upp förändringen.

Vad gör ni för att öka kompetensen?

- Vi har bland annat börjat rikta in anställningarna så att medarbetare och chefer ska ha erfarenhet och intresse för digitalisering. Vi kan påverka redan i ett rekryteringsskede.

Kan du ge exempel på digitaliseringssatsningar som leder till ett förändrat arbetssätt?

- Just nu tittar på hur vi kan använda VR (virtual reality) för människor med kognitiv svikt. Det ska ge äldre en möjlighet att få uppleva sin tidigare miljö, t.ex. sin gamla kyrka som man sjöng i som ung. Vi planerar att testa det på vissa boenden och vi hoppas att det leder till ökad rörlighet och att måendet förbättras.

- Ytterligare ett exempel är digital tillsyn på nätterna. Om någon vill ha tillsyn på natten så kommer personal dit och försöker vara så tysta de kan. De använder ficklampa eller ledljus och går in och kollar om den enskilde sover. Det här innebär mycket oro för den enskilde som många gånger ligger vaken och väntar på att någon ska komma och de är oroliga att de låst efter sig. Nu har vi istället möjlighet att ge dem digital tillsyn via en kamera i rummet. Det här pågår i liten skala idag - 11 brukare - och de är väldigt nöjda. Genom det här arbetssättet kan vi använda personalen till de brukare som är vakna. Det blir ett förändrat behov av kompetens, istället för att vara en hel nattpatrull så blir det en certifierad larmoperatör.

- Här är det samtidigt viktigt att vi lägger resurser på att medarbetarna ska prata digital tillsyn så den enskilde uppfattar det som något positivt. Vi ska kunna motivera och vara säljande för tjänsten. Alla måste vara införstådda vad det är och känna sig trygga.

- Vi håller också på med ett förändringsarbete kring ökad mobilitet. Det handlar om att digitalisera administrationen inom hemtjänsten. Gamla verksamhetssystem kräver att personal inom hemsjukvården är bundna till ett och samma ställe för dokumentation och idag används pappersschema. Nu arbetar vi för att personalen ska få bärbara enheter så att det är möjligt att jobba på distans istället för att vara bundna till kontoret. De ska också kunna få åtkomst till schema via smarta telefoner och se var nästa besök är. I telefonen ska det finnas en funktion så man med hjälp av koder kan låsa upp brukarens dörr och gå in och utföra uppdraget. Då behöver man inte ta sig till grupplokalen för att hämta nycklar om man åker på ett larm. I den här satsningen ser vi många vinster; mer kvalitet i dokumentationen, ökad flexibilitet, lugnare arbetsmiljö och att det blir tryggare för den enskilde.

- Utmaningarna kommer vara att utbilda medarbetare till att använda smarta telefoner. Vi har alltifrån medarbetare som aldrig provat smarta telefoner till de som inte gjort något annat.

Kan du ge exempel på när brist på kompetens blir ett incitament till digitalisering?

- När det gäller medicinavvikelser så har vi brist på kompetens. Missar vid medicinering är vanligt och vi ser att antalet medicinavvikelser inte minskar. Hur mycket utbildning vi än ger, så kommer folk att göra fel. Det här är ett område där digitalisering kan göra skillnad. Vi ska skapa tekniska förutsättningar för att inte kunna göra fel, t.ex. genom Apodos-automater och digitala signeringslistor.

Ser du några utmaningar kopplat till digitalisering och förändring av arbetssätt genom ny teknik?

Det finns en allmän debatt kring digitalisering och robotisering och hur det påverkar den mänskliga kontakten. Det finns studier som visar på att vården är den delen där det behövs mest händer och fötter i framtiden. Det finns också rädslor att personalen inte behövs längre. Därför är det viktigt att involvera personalen i utvecklingen så att de kan vara med och påverka.

- Vi behöver hitta mycket smartare arbetssätt, men tekniken löser inte allt. Den är ett komplement för att möta framtidens utmaningar och behovet av kompetens. Det handlar om att använda tekniken för att jobba smartare och få en arbetsmiljö med mindre stress.